Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Dyreliv, artikler i MiljøDanmark om

Fuglenes bedste venner
Statsansatte stykker kvæg er gået sammen om en mission ved Aalborg. De skal hjælpe truede engfuglearter blot ved at græsse. Læs side 44 i MiljøDanmark 6, 2006 .

Guide til yderligere oplysninger:
Læs mere om Ulvedybet Vildtreservat her: http://www.sns.dk/
Læs mere om fuglelivet i i Ulvedybet Vildtreservat her: http://www.sns.dk/


Alarmer skal redde marsvin fra druknedøden
Nye forsøg viser, at akustiske alarmer kan redde marsvin fra at drukne i fiskernes garn. Men ikke alle marsvin er lige begejstrede for de nye alarmer, som nogle gange er så effektive, at nogle marsvin holder sig væk i flere dage. Læs side 16-19 i MiljøDanmark 6, 2006. Læs side 16-19 i MiljøDanmark 6, 2006.

Guide til yderligere oplysninger:
På følgende link kan man følge marsvins vandringer i danske farvande: http://www.dmu.dk under ”Følg dyrenes vandringer” og ”Marsvin”.

Europakommissionens forslag til beskyttelse af delfiner og marsvin kan læses her:
http://europa.eu.int/

Hvaler i Danmark: http://www.hvaler.dk/ . På denne side skriver folk ind, hvis de har set en hval i danske farvande. Det sker oftere end man umiddelbart skulle tro.


Nu bipper skoven trindt om land
GPS-mærkning af kronvildt gør det muligt med stor præcision at følge Danmarks største landlevende pattedyrs mindste bevægelser. Den ny teknologi betyder, at man via mobilen kan få præcise oplysninger om, hvor dyret befinder sig. Læs side 27 i MiljøDanmark nr 5 2006

Guide til yderligere oplysninger
Læs om forskningsprogrammet Vild og Landskab på: http://www.vildtoglandskab.dk
Læs mere om, hvilke andre projekter forskerne ved DMU Kaløs afdeling for vildbiologi og biodiversitet arbejder på:
http://www2.dmu.dk/1_Om_DMU/2_afdelinger/3_vibi/projekter.asp
Læs mere om krondyr på:
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Pattedyr/Hovdyr/Krondyr.htm


Jagt med bue og pil i Danmark
I dag er der 700 mennesker, som har tilladelse til at jage med bue og pil – helt som vore forfædre gjorde det. Næsten da. For der er endog meget skrappe regler for buejægerne, både hvad angår kunnen, og hvad de må dræbe. MiljøDanmark har mødt en af Danmarks buejægere. Læs side 22-26 i MiljøDanmark nr 5 2006

Guide til yderligere oplysninger
Læs mere om buejagt i Danmark:
http://www2.skovognatur.dk/udgivelser/2005/87-7279-511-5/html/kap08.htm
Læs generelt om jagt Danmark - bl.a. jagttider, jagttegn og uskrevne "love og regler" i naturen:
http://www.skovognatur.dk/Emne/Jagt/Jagt/
Læs statistikken over det danske vildtudbytte:
http://www.dmu.dk/Dyr+og+planter/Dyr/Vildtudbyttestatistik/


Kend din snegl
Ikke alle snegle er dræbersnegle. Tjek Skov- og Naturstyrelsens sneglenøgle på nettet, før du begår justitsmord. Læs bagsiden på MiljøDanmark nr 4 2006 .

Guide til yderligere oplysninger
Sneglenøglen findes her:
www.skovognatur.dk/


Tranen triumferer
Tranen har gjort comeback i Danmark. Fra at være helt fordrevet omkring 1850 er der nu en bestand på 45-49 ynglende par i Danmark. Det viser resultaterne af en omfattende optælling foretaget som del af naturovervågningen i NOVANA-programmet. Læs side 22-25 i MiljøDanmark nr 4 2006 .

Guide til yderligere oplysninger
Læs om NOVANA på hhv. Skov- og Naturstyrelsens og Danmarks Miljøundersøgelsers hjemmeside:
www.skovognatur.dk/
www.dmu.dk/


Stop invasionen
11 lande – heriblandt Danmark – samarbejder om at holde uønskede dyr og planter fra fremmede egne stangen. Ny hjemmeside giver tidlig varsling. Læs side 2-3 i MiljøDanmark nr 4 2006 .

Guide til yderligere oplysninger
Hjemmesiden for North European and Baltic Network on Invasive Alien Species (NOBANIS):
www.nobanis.org
Læs mere om invasive arter på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside:
www.skovognatur.dk


Mink sender SMS
Ny fælde får mink-bekæmperne mobiler til at bippe, når der er mink i fælden. Læs bagsiden på MiljøDanmark nr 2 2006 .

Guide til yderligere oplysninger:
Skov- og naturstyrelsen har udsendt en pressemeddelelse om den nye minkfælde, som kan læses på: www.skovognatur.dk/
Hvis du vil læse mere om minken, og hvorfor den er et problem i naturen: www.skovognatur.dk/


Nordens grib vender tilbage
Den røde glente er ved at etablere sig igen. Men det går langsomt, og det er en gåde, hvorfor glenterne stadig er sjældne i Danmark. Skov og Naturstyrelsen i samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening lavet en handlingsplan for denne prægtige rovfugl. Læs side 22-25 i MiljøDanmark nr 2 2006 .

Guide til yderligere oplysninger:
Læs handlingsplan for rød glente i Danmark 2005: http://www.skovognatur.dk/
Læs mere om rovfugle og de forskellige arter, der findes i Danmark: http://www.skovognatur.dk/
Hvis du har set en glente med et gult eller grønt mærke med et tal og et DK påtrykt, så opfordres du til at give et praj til Zoologisk Museum på følgende email-adresse:
Læs mere om Zoologisk Museum på: http://www.zoologiskmuseum.dk/


Millioner af fugle på gennemrejse i Danmark
Optællingerne af enorme flokke af gæstende fugle er en årligt tilbagevendende begivenhed. Oplysningerne skal bruges til at forvalte bestandene. For eksempel i forhold til jagt, men også når der skal placeres havvindmøller, bygges broer og anlægges havne.Læs side 18-21 i MiljøDanmark nr 1 2006.

Guide til yderligere oplysninger:
Du kan læse mere om fuglebeskyttelse på:
http://www.sns.dk
Endelig har konventionen vedrørende beskyttelse af vådområder også sin egen hjemmeside:
http://www.ramsar.org


En jæger går til modangreb
Kristian Raunkjær har været besat af jagt siden han var fem år gammel, men det har ikke altid været lige nemt at være en del af den kontroversielle livsstil. På et tidspunkt var modstanden mod jægerne så hård, at der kun var en ting at gøre for jægerformanden: Forsone sig med fjenderne. Det lykkedes. Læs side 32-36 .

Guide til yderligere oplysninger
Læs mere om jagt og jægere på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside på: http://www.jaegerforbundet.dk/1


Sælsomme sæler overrasker
Satellitovervågning af de tre store sælbestande herhjemme giver forskerne ny og overraskende data især om spættet sæl, der blev hårdt ramt af sælpesten i både 1988 og 2002. Disse to store epidemier ramte mærkelig nok kun den spættede sæl – Danmarks mest talrige. Læs side 22-25 .

Guide til yderligere oplysninger:
Følg gråsælerne og de spættede sælers vandringer på: http://www.dmu.dk/
Læs mere om sygdommen sælpest, der sidste gang viste sig i 2002:
http://www2.dmu.dk/
Følg en række andre dyrs vandringer og forskellige fugles flugt på DMU’s hjemmeside: http://www.dmu.dk/


Kronvildtet breder sig
Bedre livsbetingelser har fået den danske kronvildtbestand til at vokse. Mange naturelskere og jægere glæder sig, Men for landmændene er der både plusser og minusser. Skov- og Naturstyrelsen nedsat derfor ni regionale grupper, som blandt andet skal skabe overblik over de lokale bestande af kronvildt. Læs side 32-35

Guide til yderligere oplysninger:
På Skov & Naturstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om de nye jagtetiske regler for kronvildt, som er udarbejdet af Vildtforvaltningsrådet: www.skovognatur.dk/
På DMU’s hjemmeside kan du læse DMU’s rapport fra 2004, som kortlægger forekomsten af krondyr, dådyr og sika i Danmark: www2.dmu.dk/
I Skov & Naturstyrelsen blad, Vildtinformation, kan du læse mere om bæredygtig jagt på krondyr og de regionale kronvildtgrupper. Bladet ligger på Skov & Naturstyrelsens hjemmeside: www.skovognatur.dk/
På Skov & Naturstyrelsens hjemmeside kan du få mere information om krondyr: www.skovognatur.dk/


Bedre jagt er en sidegevinst og 400 nye vandhuller på tre år
Det er ikke profit, der driver private jordejere til at etablere vådområder på deres ejendomme – men derimod kærlighed til naturen. Sådan er det på Torbenfeldt Gods på Vestsjælland. I tre år har der eksisteret en forsøgsordning, hvor private jordejere har kunnet få tilskud til at etablere vådområder. Nu forlænges ordningen. Læs side 30-31 .

Guide til yderligere oplysninger:
På Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om tilskudsordningen, downloade ansøgningsskema og finde en vejledning til etablering af vådområder på: http://www.skovognatur.dk/
En vejledning i etablering af vandhuller findes på: http://www.skovognatur.dk/
Er du i tvivl om, der tidligere har været vådområder på en ejendom kan du gå ind Geodatastyrelsens hjemmeside på: http://www.gst.dk/
Hvis du har brug for rådgivning om jagt- og vildtforvaltning og skovloven på din ejendom, kan du klikke ind på det lokale skovdistrikt på: http://www.skovognatur.dk/Lokalt/
Du kan klikke ind på Danmarks Jægerforbund på: www.jaegerforbundet.dk hvis du vil have mere viden eller konkrete råd om jagt.


Rotteplagen skal under kontrol
Antallet af rotter er steget – også antallet af resistente rotter, som kan tåle flere af de tilgængelige giftstoffer. Derfor har Miljøstyrelsen taget initiativ til en ’rottekonference’ i november, hvor miljø- og sundhedsmyndighederne mødes med involverede brancher for at diskutere nye og bedre løsningsmuligheder for bekæmpelsen af de problematiske skadedyr.Læs side 4-6.

Guide til yderligere oplysninger:
På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du finde en masse information om rotter, fx regler, symptomer på rotter, bekæmpelse, sygdomme m.m.: www.mst.dk/
På Statens Seruminstituts hjemmeside, kan du finde information om sygdomme fra rotter, bl.a. om Weils syge – også kaldet leptospirose: Se her: http://www.ssi.dk/ og her: www.ssi.dk/
På Fødevareministeriets hjemmeside findes oplysninger bl.a. om resistens hos rotter – på www.fvm.dk/
Om tilstanden og investeringer i kloakrenovering- og fornyelse: Se Miljøprojekt nr. 919/2004 på: http://www.mst.dk/


Bæverne stortrives i Klosterheden
I 1999 satte Skov- og Naturstyrelsen 18 bævere ud i Klosterheden Plantage i Vestjylland. I dag er bestanden vokset til omkring 60. Med andre ord er det lykkedes at genindføre dette interessante dyr - som kan mere end at bygge dæmninger. Faktisk har det vist sig, at både frøer og tudser, flagermus, insekter, fugle og mennesker nyder godt af, at bæverne er vendt tilbage til den danske natur. Og netop i august kommer bæverungerne ud af boet. Læs side 36-39 i MiljøDanmark nr. 4, 2005 .

Guide til yderligere oplysninger:
Skov- og Naturstyrelsen har i denne forbindelse lavet en særlig hjemmeside om bævere i Danmark med nyheder og bæverne i Klosterheden, en fotoserie, oplysningerne om forvaltningsplanen samt links og litteratur:
http://www.sns.dk/natur/baever/


Spørg ternen
Er du dus med himlens fugle, så kan du måske spare dig selv for en våd sok eller en badedag, der blæser væk. Fuglenes adfærd kan nemlig give et fingerpeg om, hvordan vejret bliver. Læs side 20-21 i MiljøDanmark nr. 4, 2005 .

Guide til yderligere oplysninger:
I Skov- og Naturstyrelsens naturbrevkasse svarer Jan Kjærgård og andre eksperter på spørgsmål om dyr og planter i Danmark. Klik ind på naturbrevkassen på:
http://www.skovognatur.dk
Læs mere om vejrvarsler og hvad der ellers sker i naturen i årets forskellige måneder på:
http://www.naturcenterfosdalen.dk


Fra menageri til miljøbeskytter
I gamle dage var ZOO lig med vilde dyr i små bure. I dag vises dyrene i mere naturlige omgivelser og de zoologiske haver gør meget for at bevare klodens truede dyrearter og deres levesteder. Læs side 8 i MiljøDanmark nr. 3, 2005 .

Guide til yderligere oplysninger:
Du kan finde mere info rmation om Københavns Zoos naturbevarelsesprojekter på www.zoo.dk/
Her kan du læse mere om Givskud Zoos indsats for naturbevarelse: www.givskudzoo.dk
Her kan du se mere om Payamino projektet i Aalborg Zoo: www.zoosgowild.com
DAZA er foreningen af zoologiske haver og akvarier i Danmark. På foreningens hjemmeside www.daza.dk kan du bl.a. se foreningens etiske retningslinjer.
AZA er den internationale sammenslutning af zoologiske haver og akvarier. Her kan du bl.a. se mere om de årlige kampagner for naturbevarelse: www.eaza.net
På Randers Regnskovs hjemmeside kan du se mere om Vorup Enge: www.regnskoven.dk/default1024.asp


En strandet hval er intet særsyn
I 2003 blev der fundet flere hundrede havpattedyr langs de danske kyster – en del er sæler, der kryber på land, eller almindelige marsvin. Men mere sjældne sæl- og hvalarter, som for eksempel klapmyds og vågehval, strander også. Et dansk beredskab tager sig af dyrene. Læs side 26 i MiljøDanmark nr. 2, 2005 .

Guide til yderligere oplysninger:
Vil du vide mere om hvaler i danske farvande er det bedste link
www.hvaler.dk
Rapporten "Indberettede ilanddrevne havpattedyr 2003" kan hentes på
www.sns.dk
under Udgivelser. Her bliver rapporten med de nyeste tal for 2004 også lagt ind, så snart den udkommer.
Læs mere om hvad Fiskeri- og Søfartsmuseet laver, når de ikke samler data ind for strandede hvaler og sæler, der er gået på land:
http://www.fimus.dk/


Mandtal over flere danske dyr og planter
Arter uddør og nye opstår over tusinder af år. Sådan er naturens gang. Men de seneste hundrede år har vi mennesker ændret så meget på naturen, at et stigende antal planter og dyr er i fare for at blive udryddet. Derfor er det nødvendigt at holde mandtal i naturen. Den danske Rødliste registrerer de truede plante- og dyrearter i Danmark og vurderer deres risiko for at uddø. En opdateret liste er netop blevet offentliggjort. Nu er edderkopper, græshopper og vandtæger kommet med. Læs side 28 i MiljøDanmark nr. 2, 2005 .

Guide til yderligere oplysninger:
Du kan finde den seneste udgave af Den danske Rødliste på Danmarks Miljøundersøgelsers hjemmeside:
http://www.dmu.dk
På Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside kan du under Dyr og Planter se mere om de dyr og planter i Danmark, som er beskyttede på eller anden måde – fx via fredning:
http://www.skovognatur.dk
Her kan du også se mere om naturbeskyttelsesprojekter på: http://www.skovognatur.dk
Læs også regeringens "Handlingsplan for biologisk mangfoldighed og naturbeskyttelse i Danmark 2004-2009":
http://www.skovognatur.dk


Jaws sat under beskyttelse
Den store hvide haj har – godt hjulket af publikums successen fra 1975 – fået ry for at være en farlig menneskeæder. Men i realiteten er det mennesket, der truer hajerne og ikke omvendt. Derfor er den hvide haj nu kommet er kommet på liste II under CITES-konventionen, der er med til at beskytte verdens truede dyr. Læs side 36 i MiljøDanmark nr. 1, 2005 .

Guide til yderligere oplysninger
På Kattegat Centerets hjemmeside www.kattegatcenteret.com kan du læse om hajer i Danmark.
På følgende hjemmesider kan du læse mere om CITES-konventionen:
På Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside: www.skovognatur.dk/cites
og på CITES-konventionens egen hjemmeside: www.cites.org


Byræven og landræven er vokset fra hinanden
De kan formentlig ikke kende hinanden, hvis de en sjælden gang mødes, og forskerne kan nu se forskelle i rævenes arveanlæg. Læs side 44-45 i MiljøDanmark nr. 4, 2004 .


Danmarks dyreliv forandrer sig
Der er ikke ret mange, der kan lide udbudne gæster - heller ikke Danmarks dyreliv. Mink, dræbersnegle og rotter er fx alle uønskede i Danmarks natur, fordi de forrykker naturens balance og truer de indfødte arter. Læs side 30-33 i MiljøDanmark nr. 1, 2004 .


Flere og flere kvinder går på jagt
Med Team Tøs på duejagt og om hvordan der arbejdes for bæredygtig jagt i Danmark. Læs side 41-45 i MiljøDanmark nr. 5, 2004 .

Guide til yderligere oplysninger:
Besøg Hagested-Gislinge Jagtforening Team Tøs afdeling og læs flere jagtberetninger med et kvindeligt perspektiv:
http://www.teamtoes.dk/
Jagttiderne for sæsonen 2004-2005 byder på en række ændringer. Blandt andet indskrænkes jagttiden for hare og agerhøne:
http://www.skovognatur.dk/jagt/jagttider/jagttid.htm
Læs mere om Lake Chilwas unikke vådområder på engelsk: http://www.ramsar.org/features_malawi_chilwa.htm
Besøg Danmarks Jægerforbunds og læs de seneste nyheder om jagt og hvordan de danske jægere uddannes:
http://www.jaegerforbundet.dk/


Følg edderfuglenes rute over havet
På DMUs hjemmeside kan man på en række landkort se, hvilke ruter edderfuglene følger mellem Vestgrønland og Canadas kyst. Læs side 2-3 i MiljøDanmark nr 1, 2004 .


Giv dit kæledyr en værdig død
Det er dyrplageri at slippe udtjente kæledyr løs i naturen. Der kræver omtanke at anskaffe sig - og skaffe sig ad med - et kæledyr. Læs side 34-35 i MiljøDanmark nr. 1, 2004 .


Mikkel Ræv er ikke så slem
Smitte fra rævens farlige bændelorm er sjælden, og ræven spiser ikke så mange høns, som vi tror. Læs side 42-43 i MiljøDanmark nr. 4, 2004 .

Guide til yderligere oplysninger:
Dyrenes Beskyttelse og Skov- og Naturstyrelsen, fortæller lidt om de ræve der højst sandsynlig findes i dit nabolag på: http://www.sns.dk
DMUs temarapport "Barrierer i landskabet - Betyder de noget for de vilde dyr?" kan læses på: http://www2.dmu.dk


Ny aftale skal sikre truede fugle
Miljøministeren og Dansk Ornitologisk Forening vil lave en oplysningskampagne mod ulovlig bekæmpelse af rovfugle. Læs side 36 i MiljøDanmark nr. 1, 2004 .


Odderen generobrer Danmark
Efter at have været truet med total udslettelse af odderen igen ved at få fodfæste i Danmark og er dobbelt så udbredt som for otte år siden. En forvaltningsplan har vendt udviklingen. Læs side 12-17 i MiljøDanmark nr. 5, 2004 .

Guide til yderligere oplysninger:
Her finde du alle oplysninger om odderen i Danmark: Hvordan den ser ud, hvor den lever og hvordan den beskyttes.
www.dmu.dk/
Læs mere om odderens fremgang og se tal og tabeller på
ww.dmu.dk/Dyr+og+planter/Dyr/Oddere


Pas på hjortene netop nu
I foråret bliver op mod 10.000 hjorte dræbt i trafikken. Så sæt farten ned, når du ser et hjorteskilt. Læs side 4 i MiljøDanmark nr. 2, 2004 .


Pindsvinet sover et halvt år i træk
Pindsvinet kan kun overleve vinteren ved at gå i dvale. Læs side 37 i MiljøDanmark nr. 1, 2004 .


Slip musen fri
To mus kan i løbet af få måneder blive til tyve. Og i værste fald kan de bringe salmonella ind i dit julekøkken. Men du behøver ikke slå din mus ihjel. Læs side 21 i MiljøDanmark nr. 6, 2004 .

Guide til yderligere oplysninger:
Læs mere om mus indendøre og hvordan du bekæmper dem, hos Statens Skadedyrslaboratorium, på: http://www.dpil.dk/ .


Uvidende turister køber truede dyr
Langt de fleste danskere, der bliver stoppet med ulovlige produkter af truede dyre- og plantearter, er slet ikke klar over, at de bryder reglerne. Siden 1997 er der i gennemsnit politianmeldt ca. 90 lovovertrædelser om året. Læs side 38-39 i MiljøDanmark nr. 3, 2004 .

Guide til yderligere oplysninger:
Du kan læse mere om den internationale konvention CITES, der kontrollerer handlen med vilde dyr og planter på
http://www.sns.dk/ og
http://www.cites.org/
På WWF’s hjemmeside kan du få mere at vide om, hvordan turisters indkøb truer dyre- og plantearter i Thailand.
http://www.wwf.dk/