Præcisering af VVM-reglerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Publiceret 25-09-2020

EU-Kommissionens kritik af den danske gennemførelse af VVM-direktivet i miljøvurderingsloven giver anledning til at præcisere de specifikke VVM-regler, der gælder for husdyrbrug, i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Miljø- og Fødevareministeriet har i dag sendt udkast til ændringer af bekendtgørelse nr. 1261 af 29. november 2019 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug i offentlig høring frem til den 21. oktober 2020.

De foreslåede ændringer har til formål at imødekomme den kritik, som EU-Kommissionen har rejst med åbningsskrivelse af oktober 2019 af den danske gennemførelse VVM-direktivet i miljøvurderingsloven. EU-Kommissionen efterlyser bl.a. en præcis gengivelse af direktivets bestemmelser og kritiserer, at direktivets indbyrdes krydsreferencer ikke er gengivet.

Åbningsskrivelsen omfatter ikke husdyrreguleringen, som indeholder en selvstændig implementering af VVM-direktivet. Husdyrreguleringen skal imidlertid forstås og fortolkes i overensstemmelse med miljøvurderingsloven. Der gennemføres derfor en række ændringer af hhv. husdyrbrugloven og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen med henblik på at sikre en mere direktivnær implementering, og at husdyrreguleringen fortsat afspejler den forståelse og fortolkning af VVM-direktivet, der følger af miljøvurderingsloven, jf. udkast til lovforslag om ændring af miljøvurderingsloven og husdyrbrugloven, som fremsættes den 1. oktober 2020, og som har været i offentlig høring i perioden 24. juni til 19. august 2020.

De foreslåede ændringer til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen omfatter særligt:

  • Udvidelse af definitionsbestemmelse med hhv. miljøkonsekvensvurdering og ansøger (§ 2, nr. 13-14)
  • Præcisering og uddybning af regler for udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport (§ 4 samt bilag 1)
  • Præcisering og omformulering af regler om inddragelse af berørte myndigheder og offentligheden (§§ 59-61), som også har til formål at erstatte husdyrbruglovens § 55, stk. 2-5.
  • Præcisering og omformulering af regler om vurdering og begrundelse (§§ 62 og 63)
  • Præcisering og uddybning af regler om offentliggørelse af informationer og afgørelser (§ 64)
  • Præcisering og omformulering af regel om grænseoverskridende indvirkninger på miljøet (§ 65)

Derudover foretages mindre justeringer af hhv. §§ 50 og 55 som opfølgning på den seneste ændring af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

De foreslåede ændringer indeholder alene præciseringer af de gældende regler og ændrer dermed ikke den nugældende retstilstand, som videreføres med udkastet. Ændringerne er derfor heller ikke er forbundet med økonomiske konsekvenser.

Udkast til ændring af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, som forventes at træde i kraft den 1. januar 2021, er tilgængeligt på Høringsportalen: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64345

Høringsudkast til lov om ændring af miljøvurderingsloven og husdyrbrugloven, som forventes fremsat i Folketingets åbningsuge, er også tilgængeligt på Høringsportalen: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64098

Yderligere oplysninger:

Julia Brandt-Jensen, tlf.: 20 60 47 55, e-mail: Obfuscated Email

Pressekontakt til miljøministeren

Pressevagten: Tlf. +45 2091 5901
(kan ikke modtage SMS) 
Mail: Obfuscated Email

Pressechef Kirsten Palmer
Tlf. 41 85 11 30 
Mail: Obfuscated Email