Ny bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og opbevaring af gødning

Publiceret 07-12-2021

Miljøministeriet har den 3. december offentliggjort ny husdyrgødningsbekendtgørelse med ikrafttrædelse den 1. januar 2022.

Delvis implementering af byggeblade, og nye alternativer til fast bund og afløb

Husdyrgødningsbekendtgørelsen indeholder et krav om, at alle husdyranlæg skal indrettes med fast bund og afløb. Hidtil har kravet om fast bund og afløb kunnet fraviges for husdyranlæg med visse dyretyper, hvis landbrugerne i stedet fulgte driftsforskrifterne i byggebladene til løsdriftsstalde uden fast bund og afløb til ammekøer og ungdyr, samt får og geder til mælke- og kødproduktion på dybstrøelse.

På baggrund af en faglig rapport udarbejdet af Teknologisk Institut (TI) om miljøpåvirkningen fra løsdriftsstalde med dybstrøelsehar Miljøministeriet vurderet, at byggebladene skal trækkes tilbage, så de ikke længere kan anvendes for så vidt angår nye etableringer, udvidelser og ændringer af husdyranlæg efter 31. december 2021. Der er en række eksisterende husdyranlæg, der er etableret efter retningslinjerne i byggebladene. Miljøministeriet har overvejet, om denne drift også bør ophæves. Dette har ministeriet vurderet ikke er miljømæssigt påkrævet, idet der dog bør ske en præcisering og udvidelse af kravene til denne drift. Der er herunder også etableret en særlig overgangsordning for disse anlæg. Derudover har ministeriet vurderet, at der er en række situationer, hvor der er grundlag for også fremover at acceptere undtagelser fra kravene om fast bund og afløb på nærmere angivne betingelser, der fastsættes i bekendtgørelsen.

Andre ændringer

Udover ovenstående er der foretaget en justering af bekendtgørelsens anvendelsesområde for hundehold, som fremover undtages fra reglerne om indretning af stalde mv., reglerne om opbevaringskapacitet, og reglerne om opbevaring af fast husdyrgødning. Herudover undtages ridehaller fra kravet om fast bund og afløb, hvor der i stedet konstrueres en solid bund samt foretages rengøring af ridehallen efter brug.

Der er desuden indsat en dispensationsmulighed fra husdyrgødningsbendtgørelsen, som gør det muligt for eksisterende dyreparker og børne- og ungdomsinstitutioner op til 100 m2 at etablere, udvide og ændre husdyranlæg i nærmere fastsatte situationer, såfremt det kan ske under hensyntagen til naboer og omgivelserne i øvrigt. Det skal bemærkes, at dispensationsmuligheden for dyreparker og børneinstitutioner med dyrehold fra husdyrbrugloven, der blev sendt i offentlig høring, ikke er medtaget i den endelige bekendtgørelse grundet behov for yderligere juridiske afklaringer.

Derudover er der foretaget mindre justeringer af bl.a. definitioner og bekendtgørelsens anvendelsesområde.

Læs mere på høringsportalen

Bekendtgørelsesudkastet har været i offentlig høring i perioden fra den 8. oktober til den 5. november 2021. Høringssvar og høringsnotat m.v. er tilgængeligt på Høringsportalen.

Bekendtgørelsen er tilgængelig på Lovtidende og Retsinformation