Præcisering af VVM-reglerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Publiceret 04-01-2021

EU-Kommissionens kritik af den danske gennemførelse af VVM-direktivet i miljøvurderingsloven giver anledning til at præcisere de specifikke VVM-regler, der gælder for husdyrbrug, i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Miljøministeriet har i dag udstedt en ny husdyrgodkendelsesbekendtgørelse med ikrafttrædelse den 1. januar 2021.

Bekendtgørelsen indeholder en række ændringer, der har til formål at imødekomme den kritik, som EU-Kommissionen har rejst med åbningsskrivelse af oktober 2019 af den danske gennemførelse VVM-direktivet i miljøvurderingsloven. EU-Kommissionen efterlyser bl.a. en præcis gengivelse af direktivets bestemmelser og kritiserer, at direktivets indbyrdes krydsreferencer ikke er gengivet.

Åbningsskrivelsen omfatter ikke husdyrreguleringen, som indeholder en selvstændig implementering af VVM-direktivet. Husdyrreguleringen skal imidlertid forstås og fortolkes i overensstemmelse med miljøvurderingsloven. Der gennemføres derfor en række ændringer af hhv. husdyrbrugloven og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen med henblik på at sikre en mere direktivnær implementering, og at husdyrreguleringen fortsat afspejler den forståelse og fortolkning af VVM-direktivet, der følger af miljøvurderingsloven, jf. lov nr. 2192 af 29. december 2020 om ændring af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Implementering af VVM-direktivet).

Ændringerne til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen omfatter særligt:

  • Udvidelse af definitionsbestemmelse med hhv. miljøkonsekvensvurdering og ansøger (§ 2, nr. 13-14)
  • Præcisering og uddybning af regler for udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport (§ 4 samt bilag 1)
  • Præcisering og omformulering af regler om inddragelse af berørte myndigheder og offentligheden (§§ 59-61), som også har til formål at erstatte husdyrbruglovens § 55, stk. 2-5.
  • Præcisering og omformulering af regler om vurdering og begrundelse (§§ 62 og 63)
  • Præcisering og uddybning af regler om offentliggørelse af informationer og afgørelser (§ 64)
  • Præcisering og omformulering af regel om grænseoverskridende indvirkninger på miljøet (§ 65)

Derudover foretages mindre justeringer af hhv. §§ 50 og 55 som opfølgning på den seneste ændring af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Ændringerne indeholder alene præciseringer af de gældende regler og ændrer dermed ikke den nugældende retstilstand, som videreføres med udkastet. Ændringerne er derfor heller ikke er forbundet med økonomiske konsekvenser.

Bekendtgørelsen har været i offentlig høring fra den 23. september til den 21. oktober 2020. Høringssvar og høringsnotat m.v. er tilgængeligt på Høringsportalen: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64345

Bekendtgørelsen er tilgængelig på Lovtidende og Retsinformation.

Lov nr. 2192 af 29. december 2020 om ændring af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Implementering af VVM-direktivet) er tilgængelig på retsinformation.dk: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2192

 

Yderligere oplysninger:

Peter Jørgensen, tlf.: 40 85 94 89, e-mail: Obfuscated Email

Pressekontakt til miljøministeren

Pressevagten: Tlf. +45 2091 5901
(kan ikke modtage SMS) 
Mail: Obfuscated Email

Pressechef Kirsten Palmer
Tlf. 41 85 11 30 
Mail: Obfuscated Email