Miljøministeriet sender udkast til ændringer af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen i høring

Publiceret 11-10-2021

Ændringerne forventes at træde i kraft den 1. januar 2022.

Bekendtgørelsesudkastet er i høj grad en videreførelse af de gældende regler i bekendtgørelse nr. 2256 af 29. december 2020 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug. De foreslåede ændringer i bekendtgørelsesudkastet omfatter navnlig krav om, at kommunalbestyrelsen ved revurdering af IE-husdyrbrug fremover skal foretage en vurdering af, hvorvidt lugtgenekriterierne i §§ 31-33, jf. bilag 3, pkt. B, er overholdt. Hvis ikke skal kommunalbestyrelsen vurdere, om der er grundlag for at fastsætte krav om anvendelse af relevant BAT-teknologi. Ændringen foretages af hensyn til IE-direktivets art. 21, stk. 2-4, sammenholdt med BAT-konklusion 12 og 13, der tilsammen stiller krav om, at det skal sikres at de offentliggjorte BAT konklusioner, herunder også BAT-konklusionerne vedr. lugtemissioner, lægges til grund ved revurdering af IE-husdyrbrug.

Bekendtgørelsesudkastet omfatter derudover følgende ændringer:

  • Tilføjelse af henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed i § 1, stk. 3, nr. 1
  • Ophævelse af § 35, nr. 7 om foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld og begrænse konsekvenserne heraf
  • Ændring og tilføjelse af overgangsregler for IE-husdyrbrug i §§ 42-48 og § 50
  • Præcisering af § 61 om fremsendelse af udkast til afgørelse ved udvidet offentlighedsprocedure
  • Opdatering af emissionsfaktorer for bindestalde med grebning i bilag 3

Udkastet til bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug er sendt i offentlig høring den 8. oktober 2021, og høringsfristen er den 5. november 2021. Ændringerne forventes at træde i kraft fra den 1. januar 2022. Du kan læse mere om udkastet til ny husdyrgodkendelsesbekendtgørelse på høringsportalen her: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/65589.