Offentlig høring af udkast til ny bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og opbevaring af gødning

Publiceret 11-10-2021

Med virkning fra den 1. januar 2022 foretages ændringer af husdyrgødningsbekendtgørelsen. Der foretages bl.a. ændringer af bekendtgørelsens krav til indretning af stalde.

Miljøministeriet har den 8. oktober 2021 sendt udkast til ændringer af bekendtgørelse nr. 1451 af 21. juni 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning i offentlig høring frem til den 5. november 2021.

Delvis implementering af byggeblade, og nye alternativer til fast bund og afløb

Husdyrgødningsbekendtgørelsen indeholder et krav om, at alle husdyranlæg skal indrettes med fast bund og afløb. Hidtil har kravet om fast bund og afløb kunnet fraviges for husdyranlæg med visse dyretyper, hvis landbrugerne i stedet fulgte driftsforskrifterne i byggebladene til løsdriftsstalde uden fast bund og afløb til ammekøer og ungdyr, samt får og geder til mælke- og kødproduktion på dybstrøelse.

På baggrund af en faglig rapport udarbejdet af Teknologisk Institut (TI) om miljøpåvirkningen fra løsdriftsstalde med dybstrøelse har Miljøministeriet vurderet, at byggebladene skal trækkes tilbage, så de ikke længere kan anvendes for så vidt angår nye etableringer, udvidelser og ændringer af husdyranlæg efter 1. januar 2022. Der er en række eksisterende husdyranlæg, der er etableret efter retningslinjerne i byggebladene. Miljøministeriet har overvejet, om denne drift også bør ophæves. Dette har ministeriet vurderet ikke er miljømæssigt påkrævet, idet der dog bør ske en præcisering og udvidelse af kravene til denne drift. Der er herunder også etableret en særlig overgangsordning for disse anlæg. Derudover har ministeriet vurderet, at der er en række situationer, hvor der er grundlag for også fremover at acceptere undtagelser fra kravene om fast bund og afløb på nærmere angivne betingelser, der fastsættes i bekendtgørelsen.

Andre ændringer

Udover ovenstående forslås der en justering af bekendtgørelsens anvendelsesområde for hundehold, som fremover undtages fra reglerne om indretning af stalde mv., reglerne om opbevaringskapacitet, og reglerne i om opbevaring af fast husdyrgødning.

Der foreslås desuden indsat dispensationsmulighed, som gør det muligt for eksisterende dyreparker og børneinstitutioner at etablere, udvide og ændre husdyranlæg i nærmere fastsatte sitioner, såfremt det kan ske under hensyntagen til omgivelserne, og der lægges op til at undtage ridehaller fra kravet om fast bund og afløb, hvor der i stedet konstrueres en solid bund samt foretages rengøring af ridehallen efter brug.

Derudover foreslås mindre justeringer af bl.a. definitioner og bekendtgørelsens anvendelsesområde.

Læs mere på høringsportalen

De nævnte og øvrige forslag til ændringer af husdyrgødningsbekendtgørelsen er beskrevet nærmere i det tilhørende høringsbrev, som sammen med bekendtgørelsesudkastet og screeningen er tilgængeligt på høringsportalen: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/65591

Den nye husdyrgødningsbekendtgørelse forventes udstedt med ikrafttræden den 1. januar 2022.