Miljøministeriet sender udkast til ændringer af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen i høring

Publiceret 10-10-2022

Bekendtgørelsesudkastet er i høj grad en videreførelse af de gældende regler i bekendtgørelse nr. 2225 af 27. november 2021 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug. De foreslåede ændringer i bekendtgørelsesudkastet omfatter navnlig krav om hyppigere udslusning for svine- og slagtesvinestalde.

Ved hyppig udslusning begrænses gyllens opholdstid i stalden, idet den flyttes til det udendørs lager som minimum hver syvende dag eller til biogas. I lageret er temperaturen lavere, og der sker enten tæt eller fast overdækning, hvorved udledningen fra gyllen reduceres. Dette er en kendt teknik, der allerede anvendes med henblik på at begrænse lugtgener for de omkringliggende naboer.

Ændringen har til hensigt at udmønte dele af den politiske aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om grøn omstilling af dansk landbrug af 4. oktober 2021.

Bekendtgørelsesudkastet omfatter derudover følgende ændringer:

  • Tilføjelse af henvisning til naturtypebekendtgørelsen i definitionen af kategori 2-natur og kategori 3-natur i § 2, nr. 2 og 3.
  • Ændring af definitionen af produktionsareal for fritgående æglæggende høns i Bilag 3, c, nr.

Udkastet til bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug er sendt i offentlig høring den 3. oktober 2022, og høringsfristen er den 1. november 2022. Ændringerne forventes at træde i kraft fra den 1. januar 2023. Du kan læse mere om udkastet til ny husdyrgodkendelsesbekendtgørelse på høringsportalen her: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66859.

 

Ændringerne forventes at træde i kraft den 1. januar 2023.