Ensartet sortering af affald for husholdninger og virksomheder

Det skal være nemt for borgerne at sortere deres affald korrekt, og derfor skal sortering være ens i hele landet. En strømlining af affaldssorteringen betyder, at borgerne ikke behøver at forholde sig til forskellige sorteringskriterier og forskellige muligheder for at komme af med affaldet ved husstanden, selvom de fx flytter bopæl eller tager i sommerhus. Indsamlingen af danskernes affald strømlines og øges ved at stille krav til kommunerne om at indføre henteordninger for 10 forskellige slags affald: mad-, papir-, pap-, metal-, glas-, plast- og tekstilaffald samt drikke- og fødevarekartoner, restaffald og farligt affald. Indsamlingen af affaldet skal foregå husstandsnært, men tage hensyn til forskellige boligtyper, herunder gennem mulighed for kombineret indsamling, så nogle typer affald kan indsamles sammen.

Virksomhederne har længe skulle sortere deres genanvendelige erhvervsaffald. Det nye for virksomhederne er, at de skal sortere efter de samme retningslinjer som private borgere.
Det betyder, at de skal sortere det affald, der ligner det, der sorteres i private husstande, f.eks. madaffald fra kantinen og affald fra kontorområder. Fra d. 31. december 2022 er det et krav, at arbejdspladser sorterer husholdningslignende affald. Det skal gøre sortering af affald lettere for både borgere og virksomheder. Med større og mere ensartede affaldsfraktioner forventes affaldsbehandlerne at få incitamenter til at investere i bedre behandlingsanlæg og dermed mulighed for at opnå højere kvalitet og mindre tab i genanvendelsesprocessen.

Virksomheder skal stadig sortere deres produktionsaffald efter de krav, der har været gældende siden 2010.

Kravene til kommunerne og virksomhederne er fastlagt i affaldsbekendtgørelsen

De nye nationale sorteringskriterier for husholdningsaffald og lignende affald er ligeledes fastlagt i affaldsbekendtgørelsen. I bekendtgørelsen kan man også se frister for implementering af de forskellige ordninger.

På Miljøstyrelsens hjemmeside findes der forskellige materialer for virksomheder og kommuner for at komme i gang med den nye affaldssortering. Du finder Miljøstyrelsens hjemmeside om affaldssortering på www.affaldssorteringnytter.dk

Faktaboks om kombineret indsamling

Kombineret indsamling:

Affaldsbekendtgørelsen har fastlagt nogle nationale undtagelsesbestemmelser for hvornår genanvendeligt affald kan indsamles kombineret dvs. i samme rum i affaldsbeholderen. Det drejer sig om nedenstående affaldsfraktioner, hvor det er vurderet, at kombineret indsamling kan benyttes, uden at det reducerer hverken mængden eller kvaliteten af genanvendelsen, eller hvor det vil medføre uforholdsmæssigt høje omkostninger at kræve særskilt indsamling. Det er op til kommunerne at afgøre, hvilke kombinationsmuligheder de vil anvende.

• Kombineret indsamling af papir/pap
• Kombineret indsamling af metal/plast
• Kombineret indsamling af plast/mad- og drikkekartoner
• Kombineret indsamling plast/metal/mad- og drikkekartoner
• Kombineret indsamling af metal/glas
• Kombineret indsamling af metal/glas/plast indtil 1. januar 2025
• Kombineret indsamling af papir/pap/blød plast indtil 1. januar 2025.
• Undtagelse fra krav om særskilt indsamling af madaffald på ikke-brofaste øer med færre end 200 indbyggere.

Faktaboks om definitioner

Ifølge affaldsbekendtgørelsen gælder følgende definitioner af husholdnings- og husholdningslignende affald:
HusholdningsaffaldAffald, som er frembragt af husholdninger.

Husholdningslignende erhvervsaffald: Affald, som er frembragt af virksomheder og som i sammensætning svarer til affald fra private husholdninger.
I praksis består det husholdningslignende erhvervsaffald primært af affald fra servicesektoren, men omfatter også fx affald fra kantiner og kontorer på industrivirksomheder.