Bæredygtig og cirkulær bioøkonomi

I fremtiden skal vi sikre, at bl.a. restprodukter fra landbruget ikke går til spilde.

Vi forbruger flere naturressourcer, end vores klode kan holde til. Derfor er det vigtigt, at vi i fremtiden tænker bæredygtighed og cirkularitet ind i måden vi forbruger og producerer varer på. Dette gøres i miljøministeriet bl.a. ved at fremme en effektiv udnyttelse af biologisk ressourcer der, hvor de skabe størst nytte for samfundet.

Bæredygtig produktion
I dag bliver en lang række produkter som emballage, tekstiler, byggematerialer og mange plastikprodukter fremstillet ved brug af fossile ressourcer. Samtidig er det i dag langt fra alle materialer baseret på biologisk materiale (bioressourcer), der er bæredygtige. I fremtiden skal produkter produceres af bæredygtige materialer, og vi skal løbende udvikle den cirkulære økonomi, så langt flere af de produkter, der baserer sig på biologisk materiale, genbruges og genanvendes bedst muligt.

I Danmark er der et stort potentiale i at udnytte bioressourcer fra landbrug, skovbrug og fiskeri til at producere fornybare og bæredygtige materialer. Hvis man formår at udnytte biomassen effektivt, kan det have stor betydning for både klimaregnskabet, presset på naturressourcerne – herunder vores biodiversitet - og økonomien.

De biologiske ressourcer er dog ikke uudtømmelige, hverken i Danmark eller på verdensplan. Der er allerede stor rift om bioressourcerne, og efterspørgslen forventes at stige markant i de kommende år. Derfor er vi nødt til at undersøge mulighederne for at producere andre former for bioressourcer, der lægger mindre pres på vores miljø og giver høj ydelse, og samtidig bruge ressourcerne på smarte og strategiske måder. Derfor skal vi skabe rammevilkår, der fremmer at biologiske ressourcer – herunder rest-, affalds- og sidestrømme - udnyttes der, hvor de skaber størst nytteværdi for samfundet.

Det Nationale Bioøkonomipanel rådgiver regeringen om udviklingen af en bæredygtig og cirkulær bioøkonomi. Panelet har bl.a. udarbejdet anbefalinger til regeringen om fremtidens proteiner og fremtidens bæredygtige byggeklodser. Anbefalingerne er blev fulgt op af Handlingsplan for nye bæredygtige proteiner og Handlingsplan for nye bæredygtige byggeklodser.

 

Ny grøn teknologi
Nye grønne teknologier er med til at forøge de biologiske ressourcers potentiale. Danske virksomheder er i førersædet, når det kommer til at drive den teknologiske udvikling fremad, og de er med til hele tiden at rykke samfundet i en mere bæredygtig retning.

Bioøkonomien giver mulighed for at forene en mere klima- og miljøvenlig fremtid med økonomisk vækst og arbejdspladser. Derfor er det vigtigt, at danske virksomheder bliver ved med at innovere og investere i den grønne udvikling.

Miljøministeriet er dybt engageret i at fremme en bæredygtig og cirkulær udvikling af bioøkonomien. Eksempelvis har Miljøministeriet ​​​​​Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP), hvor der årligt gives tilskud til udvikling, test og demonstration af ny miljøteknologi, der skal bane vejen for et bæredygtigt samfund og skabe vækst og beskæftigelse. Du kan læse nærmere om MUDP her.

Arbejdet for at fremme bioøkonomiske løsninger strækker sig på tværs af ministerier. Miljøministeriet samarbejder blandt andet med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Erhvervsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet om i fællesskab at skabe et mere grønt og bæredygtigt samfund. Miljøministeriet indgår desuden i det tværministerielle sekretariat, der servicerer Det Nationale Bioøkonomipanel.