Ensartet sortering af affald for husholdninger og virksomheder

Med Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi fra juni 2020 blev det besluttet, at danskerne skal sortere husholdningslignende affald på samme måde i hjemmet og på arbejdspladsen, uanset hvilken kommune de bor i. Det betyder, at der skal sorteres 10 typer af affald ved alle husstande i Danmark, at sorteringen skal følge de samme sorteringskriterier, og affaldsbeholdere skal mærkes med de samme affaldspiktogrammer. Offentlige og private virksomheder skal ligeledes sortere deres husholdningslignende affald efter de samme sorteringskriterier og anvende affaldspiktogrammer på affaldsbeholdere til det husholdningslignende affald. Den ensartede sortering skal være med til at understøtte øget og bedre genanvendelse af vores affald i Danmark.

Det skal være nemt for borgerne at sortere deres affald korrekt, og derfor skal sortering være ens i hele landet. En strømlining af affaldssorteringen betyder, at borgerne ikke behøver at forholde sig til forskellige sorteringskriterier og forskellige muligheder for at komme af med affaldet ved husstanden, selvom de fx flytter bopæl eller tager i sommerhus. Indsamlingen af danskernes affald strømlines og øges ved at stille krav til kommunerne om at indføre henteordninger for 10 forskellige slags affald: mad-, papir-, pap-, metal-, glas-, plast- og tekstilaffald samt drikke- og fødevarekartoner, restaffald og farligt affald. Indsamlingen af affaldet skal foregå husstandsnært, men tage hensyn til forskellige boligtyper, herunder gennem mulighed for kombineret indsamling, så nogle typer affald kan indsamles sammen.

Offentlige og private virksomheder skal også sortere deres genanvendelige affald til genanvendelse. Den del, der er husholdningslignende affald, skal sorteres efter de samme kriterier som borgerne anvender. Det skal gøre sortering af affald lettere for både borgere og virksomheder. Med større og mere ensartede affaldsfraktioner forventes affaldsbehandlerne at få incitamenter til at investere i bedre behandlingsanlæg og dermed mulighed for at opnå højere kvalitet og mindre tab i genanvendelsesprocessen.

Kravene til kommunerne og virksomhederne er fastlagt i affaldsbekendtgørelsen [https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2159]. De nye nationale sorteringskriterier for husholdningsaffald og lignende affald er ligeledes fastlagt i affaldsbekendtgørelsen. I bekendtgørelsen kan man også se frister for implementering af de forskellige ordninger.

Nationale piktogrammer for affaldssortering  
Affaldsbeholderne for de ti affaldstyper skal mærkes med ensartede affaldspiktogrammer fra det nationale piktogramsystem. Det skal medvirke til at gøre det lettere for danskerne at sortere deres affald. Det er kommunens opgave at sørge for at opmærke beholderne med piktogrammer. Offentlige og private virksomheder skal bruge de samme piktogrammer til beholdere til husholdningslignende affald, så piktogrammer og affaldssortering bliver ens hjemme, og når du er på arbejde. De ni piktogrammer ses på billedet nedenfor. Piktogram for tekstilaffald fremgår ikke, da regler om anvendelsen af piktogram for tekstilaffald endnu ikke er fastlagt i affaldsbekendtgørelsen. Det forventes at ske senere, når forhold omkring indsamling af tekstiler er yderligere klarlagt. Piktogrammerne er lavet i 2017 i et samarbejde mellem KL, Dansk Affaldsforening og Miljøstyrelsen.

Piktogrammerne kan downloades fra Dansk Affaldsforenings hjemmeside: https://danskaffaldsforening.dk/faelles-piktogramsystem

Miljøstyrelsens vejledninger om indsamling og sortering

Miljøstyrelsen har udarbejdet to vejledninger om henholdsvis sorteringskriterier og indsamlingsordninger for husholdningsaffald, som blandt andet skal hjælpe kommuner og affaldsselskaber med at implementere de nye regler. Vejledningerne tager udgangspunkt i affaldsbekendtgørelsens bestemmelser. Miljøstyrelsens vejledninger kan findes her:
- Vejledning om sortering:             https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/9920
- Vejledning om indsamling:          https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/9926

Hvis du vil vide mere om ensartet sortering af affald og de nationale affaldspiktogrammer, kan du læse videre her.

Faktaboks om definitioner

Ifølge affaldsbekendtgørelsen gælder følgende definitioner af husholdnings- og husholdningslignende affald:
Husholdningsaffald: Affald, som er frembragt af husholdninger.

Husholdningslignende erhvervsaffald: Affald, som er frembragt af virksomheder og som i sammensætning svarer til affald fra private husholdninger.
I praksis består det husholdningslignende erhvervsaffald primært af affald fra servicesektoren, men omfatter også fx affald fra kantiner og kontorer på industrivirksomheder.

Faktaboks om kombineret indsamling

Kombineret indsamling:

Affaldsbekendtgørelsen har fastlagt nogle nationale undtagelsesbestemmelser for hvornår genanvendeligt affald kan indsamles kombineret dvs. i samme rum i affaldsbeholderen. Det drejer sig om nedenstående affaldsfraktioner, hvor det er vurderet, at kombineret indsamling kan benyttes, uden at det reducerer hverken mængden eller kvaliteten af genanvendelsen, eller hvor det vil medføre uforholdsmæssigt høje omkostninger at kræve særskilt indsamling. Det er op til kommunerne at afgøre, hvilke kombinationsmuligheder de vil anvende.

• Kombineret indsamling af papir/pap
• Kombineret indsamling af metal/plast
• Kombineret indsamling af plast/mad- og drikkekartoner
• Kombineret indsamling plast/metal/mad- og drikkekartoner
• Kombineret indsamling af metal/glas
• Kombineret indsamling af metal/glas/plast indtil 1. januar 2025
• Kombineret indsamling af papir/pap/blød plast indtil 1. januar 2025.
• Undtagelse fra krav om særskilt indsamling af madaffald på ikke-brofaste øer med færre end 200 indbyggere.