Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi

Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi medfører en reduktion på ca. 0,7 mio. ton af Danmarks udledning af drivhusgasser i 2030. Partierne bag aftalen er enige om, at cirkulær økonomi skal være en bæredygtig vækstmotor for Danmarks næste grønne erhvervseventyr og har fastsat visioner om, at affaldssektoren skal være klimaneutral i 2030, at 80 pct. af den danske plast skal være udsorteret fra forbrændingen i 2030, samt at den danske affaldskurve skal knækkes.

Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi er aftalt mellem den daværende regering (S), Venstre, Radikale Venstre, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet. Enhedslisten er senere udtrådt af aftalen.

Aftalepartierne er enige om følgende visioner for en grøn affaldssektor:

  • Affaldssektoren skal være klimaneutral i 2030
  • Udsortering af 80 pct. dansk plast fra forbrændingen i 2030
  • Affaldskurven skal knækkes – mindre affald, mindre spild og mere genbrug.

Læs aftalen om en Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi her

For at understøtte ovenstående visioner indeholder aftalen en række ambitiøse tiltag.

Øget og mere strømlinet affaldssortering 
Vi skal sortere affald på samme måde i hjemmet og på arbejdspladsen uanset hvilken kommune, vi bor i. Det betyder, at der skal sorteres 10 typer af affald ved alle husstande i Danmark, og at sorteringen skal følge de samme sorteringsguidelines og med brug af de samme affaldspiktogrammer.

Mere genanvendelse af plastikaffald. 
Der indføres krav om 60 pct. reel genanvendelse af indsamlet plastikaffald, sektorsamarbejder med restaurationsbranchen, landbrugs- og byggesektoren, og i den nationale implementering af udvidet producentansvar for emballage skal producenter have økonomisk incitament til at designe emballager, der kan genanvendes.

En stærk genanvendelsessektor. 
Affaldsstrømmene fra husholdninger og virksomheder skal samles og organiseres mere ensartet. Rammevilkårene for affaldssektoren skal indrettes, så der investeres i genanvendelsesanlæg frem for forbrænding. Der stilles krav til kommunerne om, at behandlingen af alt det genanvendelige affald skal udbydes. Udbudspligten ændrer ikke på miljøkravene til affaldshåndtering. Kommunerne skal kunne dokumentere, hvor og hvordan borgernes affald bliver genanvendt.

Mindre forbrænding og mindre import af affald til forbrænding. 
Kapaciteten på de danske forbrændingsanlæg skal nedbringes, så den passer til de danske affaldsmængder, der vil falde, når genanvendelsen stiger. Derfor fastsættes et kapacitetsloft svarende til de danske mængder af forbrændingsegnet affald, der i 2030 forventes reduceret med ca. 30 pct. i forhold til i dag. Forbrændingsanlæggene skal konkurrere om affaldet, så det behandles, hvor det kan gøres mest miljørigtigt, bedst og billigst. Kommunerne vil fortsat kunne eje og drive affaldsforbrændingsanlæg, men forbrændingsanlæggene skal udskilles fra kommunerne og selskabsgøres for at sikre gennemsigtighed og armslængde.

Mindre affald og mere cirkulær økonomi.
Knap halvdelen af de globale CO2-udledninger og over 90 pct. af det globale tab af biodiversitet forårsages af udvinding og forarbejdning af naturressourcer. Omstillingen til cirkulær økonomi kan reducere forbruget af naturressourcer. Derfor indebærer aftalen bl.a. krav til genbrugspladser om områder dedikeret til direkte genbrug, krav om standardiserede nedrivningsplaner og kompetencekrav til selektiv nedrivning af byggerier, samt enighed om at arbejde for EU-Kommissionens forventede forslag til kvantitative affaldsreduktionsmål.

En energi- og klimaneutral vandsektor.
Der indføres bl.a. grænseværdier for renseanlægs lattergasemissioner og igangsættes analyser i sektoren for at afdække, hvorvidt den økonomiske regulering kan indrettes, så drikke- og spildevandselskaber får stærkere incitamenter til genanvendelse af fosfor og effektiv ressourceudnyttelse. Dertil gennemføres med aftalen en ”Parismodel”, hvor alle drikke- og spildevandselskaber bedes melde deres ambitioner om energiforbrug, energiproduktion og emissionsreduktion frem mod 2030 ind til Miljøministeriet.

Yderligere initiativer frem mod en klimaneutral affaldssektor.
Der igangsættes yderligere analyser, som skal munde ud i nye tiltag, der kan anskueliggøre vejen mod en klimaneutral affaldssektor og en reduktion på op til 80 pct. af plastikaffaldet i affaldsforbrændingsanlæggene i 2030.