Strategi, handleplan og beretninger

21-10-2021

MUDP-strategi 2020-2023

Den igangværende strategi blev søsat i 2020 og strækker sig til og med 2023. Den nuværende strategi har fokus på vand og klimatilpasning, luftforurening, cirkulær økonomi, bedre kemi og biodiversitet. Strategien er formuleret ud fra udvalgte sigtelinjer, der er valgt af bestyrelsen. Sigtelinjerne omhandler bl.a. opfyldelse af FNs verdensmål, støtte til grønne fyrtårnsprojekter, støtte til projekter med stort eksport potentiale mm. 

Den igangværende strategi forsøger også at finde balancen imellem at løse her-og-nu udfordringer for miljøet og samtidig fremme den langsigtede grønne omstilling, der er nødvendig for at bremse klima- og biodiversitetskrisen.

 

Handlingsplanen for 2021

Handlingsplanen for 2021 har fokus klima, cirkulær økonomi & affald, natur & biodiversitet samt rent vand & ren luft. Specielt klimaprojekter, hvor MUDP-puljen skal støtte projekter der bidrager til, at Danmark kan opfylde de nationale klimamålsætninger, har stor fokus.

I 2021 prioriterer MUDP at kunne støtte virksomhederne i at udvikle løsninger, der kan reducere udledningen af klimagasser inden for byggeri, anlæg, transport, vandforsyning og genanvendelse samt klimatilpasning.

Handlingsplanen fokuserer også på at fremme cirkulære processer inden for affaldssektoren og produktdesign. Målet er bl.a. en klimaneutral affaldssektor med mere genanvendelse og mindre forbrænding.

Natur & biodiversitet er også prioriteret højt.  MUDP gerne støtter projekter, som skaber et bedre vidensgrundlag omkring tabet af

Sidst, men ikke mindst, fokuserer handleplanen for 2021 også på at styrke den danske position inden for vand- og luftteknologi. Et område hvor danske virksomheder i forvejen står stærkt, og der derfor er mulighed for at skabe bæredygtige løsninger på et globalt plan, samtidig med at der nationalt skabes vækst og arbejdspladser.

 

Beretninger

Bestyrelsens beretning om årets uddeling af midler udkommer hvert forår. I beretningerne kan man læse særlige omtaler af udvalgte projekter samt korte beskrivelser af alle projekter, der tilsammen giver et bredt og dækkende indtryk af det udviklingsarbejde, som finder sted inden for rammerne af MUDP. 

 

Læs mere om: