Kystinitiativer

- der skal gøre det lettere for borgere og kommuner at kystbeskytte og klimatilpasse ejendomme og udsatte områder

Thorsten Piontkowitz, chefkonsulent i Kystdirektoratets afdeling for Vejledning - Klima og Kystbeskyttelse:

I NATIONENS TJENESTE

Når havet slår ind over land, opstår der naturligt et spændingsfelt, som jeg er fascineret af. Havets vilde og ernorme kræfter påvirker kystlandskabet, og når jeg er ved havet, går min analytiske sans automatisk i gang. Hvor meget af baglandet vil blive oversvømmet under en stormflod, hvad med digestyrken, vandstand og havspejlsniveau? Hemmeligheden ligger i detaljerne, som ofte består af nogle lidt langhårede beregninger på kontoret.

På regeringens initiativ er vi i Kystdirektoratet i gang med at analysere, hvordan Danmarks samlede 7.300 km kyststrækning påvirkes af havet, så vi kan fremlægge en statslig vurdering af risikoen for oversvømmelse og nedbrydning af kyststrækninger.  Det er en rigtig spændende opgave, som bringer vores mange kysttekniske kompetencer i spil, og som i sidste ende skal hjælpe kommunerne med at prioritere og planlægge fremtidens kystbeskyttelse.

Risikoen for oversvømmelse og erosion er et emne, som mange har en mening om. Især de, der bor eller færdes ved havet og som ønsker kystbeskyttelse. Det sætter store følelser i gang, når der f.eks. varsles stormflod, som kan medføre skader på huse, infrastruktur og i værste fald mennesker. Det er helt forståeligt, så i dialogen med borgerne og kommunerne gør vi os utroligt umage for at omsætte de kysttekniske analyser og fagtermer til et forståeligt sprog.

Hidtil har Kystdirektoratet været myndighed, når der skulle træffes afgørelse om kystbeskyttelse, men som følge af en lovændring, som regeringen har fremsat, forventes opgaven at overgå til kommunerne til september. Vi er derfor i tæt dialog med de 78 danske kystkommuner. Det er vores opgave at klæde dem på, så de har den nødvendige kysttekniske og forvaltningsmæssige viden til at kunne samle grundejere om holdbare løsninger over længere strækninger. Det er en spændende, men også udfordrende opgave at koge vores viden ned til en enkelt maggiterning.

Om initiativer vedr. kystbeskyttelse og klimatilpasning

I forbindelse med regeringens aftale om kommunernes økonomi i juni 2017 blev det bl.a. aftalt, at kompetencen til at træffe afgørelse i kystbeskyttelsessager ved en lovændring skal overgå til kommunerne, og at der skal ske yderligere forenklinger for at afkorte sagsforløb og nedbringe antallet af klageadgange (én indgang). Derudover ændres formålsbestemmelsen, så det bliver nemmere at få tilladelse til hård kystbeskyttelse, hvor det ikke skader nabostrækninger.

I august 2017 offentliggjorde regeringen flere kystinitiativer, som bl.a. indebærer, at Kystdirektoratet fremover skal udarbejde statslige risikovurderinger for erosion og oversvømmelser, som kommunerne skal kunne bruge i prioritering og planlægning af kystbeskyttelsesinitiativer, når de overtager myndighedskompetencen.

Læs mere på Kystdirektoratets hjemmeside.