Informationspligt

Miljøministeriet har pligt til, på sin hjemmeside, at give borgerne information om sin virksomhed. Ministeriet skal desuden fastsætte retningslinjer for, hvordan vi opfylder denne informationspligt. Dette følger af lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen, § 17 stk. 1 og 2.

Miljøministeriets departement har fastsat følgende retningslinjer om den type information, der som minimum skal findes på ministeriets hjemmeside www.mim.dk:

  • Overordnet information om ministeriets arbejdsområder.
  • Ministeriets mission og vision.
  • Information om Miljøministeriets organisation, herunder organisationsdiagrammer og kontaktoplysninger til centrale medarbejdere.
  • Aktuelle nyheder og publikationer om ministeriets virksomhed og arbejdsområder.
  • Årsrapporter, der præsenterer ministeriets virksomhed og årets økonomiske hovedtal.
  • Resultatkontrakter med Miljøministeriets institutioner.
  • Samarbejdsaftaler med universiteter om forskningsbaseret rådgivning.
  • Oplysning om råd og udvalg i relation til Miljøministeriets ressort.
  • Links til ministerområdets centrale oplysninger så som:

Gældende love, regler og vejledninger på Miljøministeriets område.

Dokumenter på Folketingets hjemmeside, der vedrører Miljøministeriets område, herunder lovforslag og udvalgsdokumenter, der vedrører Folketingets Fødevareudvalg.

Åbenhedsordning.dk med oplysninger om miljøministerens deltagelse i arrangementer af officiel repræsentativ karakter, ministerens repræsentationsudgifter, modtagne gaver og udgifter til tjenesterejser.

De nævnte oplysninger opdateres løbende, så de altid er aktuelle og retvisende.

Midlertidigt forbehold
Miljøministeriet er et nyt, ungt ministerium, der blev etableret den 19. november 2020.  Ministeriet har dog rødder tilbage til 1971. Læs mere om ministeriets historie her.

Der tages forbehold overfor området mission og vision, indtil arbejdet med udformning af disse er tilendebragt.

På andre områder vil der ligeledes i en overgangsperiode være tale om rapporter og kontrakter for de to tidligere ministerier.