Råd og udvalg

Her kan du finde en oversigt over de råd og udvalg, der er nedsat under Miljøministeriet.

Udvalgene rådgiver ministeren og Miljøministeriets institutioner i faglige spørgsmål. Nogle af udvalgene afgør desuden tildeling af tilskud, overvåger at ordninger og programmer bliver effektivt gennemført og meget andet.

 

Biocidpanelet er et forpligtende samarbejde mellem Miljøministeriet og
interessenter på biocidområdet med det formål at skabe størst mulig sikkerhed for mennesker og miljø.

Kontakt og mere info om biocidpanelet findes her

Biodiversitetsrådet er et uafhængigt og forskningsbaseret ekspertorgan, der har til opgave at rådgive regeringen og aftaleparterne om bl.a. implementering af indsatser i Natur- og biodiversitetspakken og at kvalificere disse indsatser.

Læs mere om Biodiversitetsrådet her.

Juryen for Danmarks Naturkanon beslutter, hvilke steder der nomineres, og hvilke der i  sidste ende kommer med i Naturkanonen. 

Læs mere om juryen for Danmarks Naturkanon her

Etablering af et Kemikalieforum, bestående af myndigheder, industri, grønne organisationer, forbrugerorganisationer og andre relevante interessenter, er et af initiativerne i Kemikalieindsatsen 2014-2017. Det er besluttet at videreføre Kemikalieforum i årene 2018-21. Kemikalieforum har til formål at sikre videndeling, dialog, og samarbejde på kemikalieområdet. Der er rullende formandskab i Kemikalieforum.

Medlemmer
Miljøministeren, Dansk Industri, Dansk Erhverv, Plastindustrien i Danmark, Kosmetik- og hygienebranchen, Arbejdstilsynet, 3F/LO, CO Industri, Sundhedsstyrelsen, Miljømærkning Danmark, Forbrugerrådet, Rådet for Grøn Omstilling, Danmarks Naturfredningsforening, Astma-Allergi Danmark, Videncenter for Allergi, Center for Hormonforstyrrende Stoffer, DTU, Fødevarestyrelsen og Miljøstyrelsen.

Folketinget har vedtaget en lov, der sætter rammerne for Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP).

Sekretariatet er placeret i Miljøstyrelsen og er knudepunkt for Miljøministeriets indsats i forhold til miljøeffektiv teknologi indenfor vand, klima, cirkulær økonomi, renere luft, støj, kemikalier og industriens miljøindsats.

Find kontaktoplysninger og læs mere om MUDP her 

I oktober 2016 blev der nedsat en rådgivende brugergruppe til udvikling af Danmarks Nationale Artsportal.

Læs mere om Danmarks Nationale Artsportal her. 

I foråret 2020 nedsættes et panel udpeget af de væsentligste interessenter på området. Panelet skal på baggrund af en faglig udredning om de naturmæssige sammenhænge mellem vandløb, uden et konkret miljømål, og vandløb med et konkret miljømål komme med anbefalinger til vandløbsforvaltning af hele vandløbssystemer. Panelet vil desuden kunne komme med anbefalinger til nationale regler, der kan gå videre end den beskyttelse, der følger af vandrammedirektivet.

Skovrådet består af repræsentanter fra interesseorganisationer og forskningsinstitutioner, der i fælleskab rådgiver miljøministeren om dansk skovbrug.

Find kontaktoplysninger og læs mere om skovrådet her: www.skovraadet.dk

Danmark er efter EU’s NEC-direktiv forpligtet til at reducere ammoniakudledningen med 24 procent i 2020 og 2030 i forhold til 2005, hvis det mål skal nås, skal der yderligere politiske tiltag til. Derfor er der nedsat et udvalg, som skal komme med anbefalinger til ammoniakreducerende virkemidler og anbefalinger til implementering. Tiltagene skal, sammen med de øvrige reduktionstiltag for ammoniak i det nationale program for reduktion af luftforurening sikre, at Danmark kan nå i mål med ammoniakforpligtelsen efter NEC-direktivet.

Udvalg vedr. ammoniakreducerende tiltag (NEC-udvalget) blev nedsat i januar 2020.

Videncenter for cirkulær økonomi i byggeriet (VCØB) blev dannet i april 2016. VCØB samler, udvikler og formidler uvildig og konkret viden om cirkulær økonomi i byggeriet. Hos VCØB kan du som bygningsejer, entreprenør, håndværker, rådgiver, arkitekt, producent eller kommune få gratis vejledning om håndtering af bygge- og anlægsaffald og om mulighederne for genbrug og genanvendelse.

Læs mere om VCØB her 

Vildtforvaltningsrådet er sammensat af repræsentanter fra interesseorganisationer og forskningsinstitutioner. 

Sammen rådgiver de miljøministeren om jagt og vildtforvaltning i Danmark.

Find kontaktoplysninger og læs mere om vildtforvaltningsrådet her: www.vildtforvaltningsraadet.dk