Hav

Danmarks havstrategi

Miljøministeriet har ansvaret for Danmarks havstrategi, der skal sikre en balanceret politikudvikling mellem at beskytte og benytte havene.

Danmarks Havstrategi II (PDF)

Booklet, 44 sider:
Danmarks Havstrategi II - Fokus på et godt havmiljø 

Danish Marine Strategy II (PDF)

Booklet, 44 pages:
Danish Marine Strategy II - Focus on a clean and healthy marine environment 

Danmarks Havstrategi II: 2018-2024

Første del af Havstrategi II

Havstrategien implementerer EU’s havstrategidirektiv med det overordnede formål at opnå eller opretholde god miljøtilstand i havmiljøet.

Strategien folder sig ud omkring 11 temaer: biodiversitet, ikkehjemmehørende arter, erhvervsmæssigt udnyttede fisk, havets fødenet, eutrofiering, havbunden, hydrografiske ændringer, forurenende stoffer, forurenende stoffer i fisk og skaldyr til konsum, marint affald og undervandsstøj.

Som del af havstrategien offentliggøres en socioøkonomisk analyse, der er udarbejdet af DCE under Aarhus Universitet og IFRO ved Københavns Universitet.

Danmarks Havstrategi II – første del
Socioøkonomisk analyse

Første del af havstrategien er publiceret den 29. april 2019. Strategien bliver fulgt op af et overvågningsprogram i 2020 og et indsatsprogram i 2021.

Klageadgang

Det er muligt at klage over processuelle spørgsmål, for så vidt angår tilvejebringelsen af havstrategien. Klagen skal være indgivet inden fire uger efter havstrategiens offentliggørelse, senest den 29. maj 2019. Læs mere i klagevejledningen.

Offentlig høring

Den første del af Danmarks Havstrategi II har været i 12 ugers offentlig høring fra den 29. november 2018 til den 21. februar 2019. Miljø- og Fødevareministeriet modtog 28 høringssvar.

Høringsnotat
Indkomne høringssvar

Baggrundsinfo

Baggrundsrapporter
Lov om havstrategi
EU's havstrategidirektiv

Danmarks Havstrategi I: 2012-2018

Danmarks første havstrategi er fra 2012

Danmarks første havstrategi havde fokus på de danske havområders tilstand og betydning – og på udvalgte pejlemærker for et godt og sundt havmiljø. Målet var og er at fastholde eller etablere såkaldt god miljøtilstand i alle europæiske havområder senest i 2020.

For at opnå dette mål er der udarbejdet havstrategier med målsætninger for natur og miljø, overvågningsprogrammer og indsatsprogrammer. Den første danske havstrategi har virket i perioden fra 2012-2018.

Læs den samlede havstrategi fra 15. oktober 2012:

Basisanalysen
Havstrategi: Socioøkonomisk analyse
Sammenfatning socioøkonomisk analyse
Miljømålsrapport

Havstrategien blev senere fulgt op af et overvågningsprogram i 2014 og et indsatsprogram i 2017:

Overvågningsprogram 2014
Indsatsprogram 2017

Baggrundsrapporter

Oversigt over rapporter der har været inddraget i udviklingen af Danmarks Havstrategi II