Baggrundsrapporter

Nedenstående rapporter, som ikke ellers er offentligt tilgængelige, har været inddraget i udviklingen af Danmarks Havstrategi II – første del, 2019:

 1. D1C6 Generel beskrivelse af de pelagiske habitater og deres karakteristika i de danske havområder

 2. MOE A/S, 2018, Deskriptor 6 – Havstrategi direktivet: Områder af havbunden, der er direkte påvirket pga. fysisk tab eller forstyrrelse

 3. MOE A/S, 2017, Deskriptor 7 – Havstrategi direktivet: Områder af havbunden, der er påvirket negativ pga. permanente hydrografiske ændringer

 4. MOE A/S, 2018, Havstrategi direktivet – Deskriptor 7: Hydrografiske virkninger af et fysisk tab af havbund i perioden 1983 – 2016

 5. Vurderingsark, Diversiteten (artssammensætning og deres relative tæthed) af de trofiske niveauer påvirkes ikke negativt som følge af menneskeskabte belastninger

 6. Vurderingsark, Balancen i den samlede fordeling på tværs af de trofiske niveauer påvirkes ikke negativt som følge af menneskeskabte belastninger

 7. GEUS-NOTAT, 2017, Beskrivelse af forhold vedrørende hav-bunden i danske havområder

 8. NIVA Danmark, 2017, Vurdering af menneskelige påvirkninger og deres potentielt kumulative effekter i de danske havområder

 9. DHI, 2017, Havmiljøets naturgivne forhold

 10. Vurderingsark, Abundance and catch of sensitive non-commercial species in Danish waters, 2017

 11. DTU Aqua, 2017, Analyse af affald i trawl survey fangster (HSD deskriptor 10)

 12. Vurderingsark, Opgørelse af mængden af mikroplast i overfladevand

 13. DTU Aqua, 2017, Miljøtilstand for danske kommercielle fiskebestande

 14. Van Franeker, J.A., Kühn, S., Pedersen, J. & Hansen, P.L., 2017, Fulmar Litter EcoQO monitoring in Denmark 2002-2016.

Øvrige referencer fremgår af havstrategien.

 

Nedenstående rapporter, som ikke ellers er offentligt tilgængelige, har været inddraget i udviklingen af udkast til miljørapport for udpegning af beskyttede områder.

1. Bælthavet Naturkortlægning rapport

2. Rapport om identifikation af potentielle beskyttede områder i Bælthavet