Natur, dyr og planter

Natur

Strand, hede, skov, enge og moser er alt sammen en del af Danmarks natur. Miljøministeriet har det overordnede ansvar for at beskytte naturen og dens specielle landskaber og kulturværdier, fx fortidsminder.

Ministeriet arbejder med naturpleje og -genopretning, så fx hede ikke gror til med skov, og udrettede vandløb bliver restaurerede. Ministeriet opretter natur- og vildtreservater for at give plante- og dyrelivet bedre livsbetingelser.

Hvert år indsamler Miljøstyrelsen i samarbejde med DCE, Aarhus Universitet data om den danske naturs tilstand, som samles i de årlige NOVANA-rapporter. NOVANA-overvågningsprogrammet er løbende blevet udbygget siden starten i 1989, og viser tilstanden for vandløb, søer, fjorde, havområder, luft, natur, udvalgte arter, mv.

Desuden overvåger ministeriet udviklingen i naturens tilstand i Danmark og Grønland.

Mere om naturens tilstand

Læs mere om naturens tilstand globalt og nationalt på land og til vands.

Planter og dyr

Der er omkring 30.000 forskellige plante- og dyrearter i Danmark. Miljøministeriet arbejder for at beskytte arterne og overvåger bl.a., hvordan bestandene bliver påvirket af f.eks. jagt og landbrug.

Ministeriet har det overordnede ansvar for regelsæt på området, f.eks. er alle krybdyr og orkidéer fredet, der er regler for færdsel og jagt i naturreservater, og gensplejsede planter må ikke sættes ud i naturen, hvis de kan gøre skade.

Internationalt arbejder ministeriet med bl.a. satellitsporing af hvaler og kontrol af handel med truede dyr og planter.