Kategorier for biodiversitet

Forslagene til natur- og biodiversitetspakken skal angive, hvilke af 14 emner om natur og biodiversitet, som forslaget berører. Hvis et forslag omfatter flere af disse emner, f.eks. ’arter’ og ’skov’, kan der afkrydses flere emner.  Det bemærkes, at emnerne i en vis grad er overlappende.

Se de indkommende forslag her

Arealanvendelse

Emnet ”arealanvendelse” omfatter forslag, der omhandler ændringer i overordnet arealanvendelse af det danske landområde fra en arealkategori til en anden, f.eks. landbrug til natur eller skov. Her kan derfor også indtænkes mulige synergier, hvor flere anvendelser eller formål kan forenes på samme areal. Kategorien omfatter endvidere statslig og kommunal fysisk planlægning for udnyttelsen af landarealet.  

Arter

Emnet ”arter” omfatter forslag, der bidrager til en indsats for én eller flere arter. Det kan være tiltag, der forbedrer levesteder for specifikke truede arter som rødlistearter, men også indsatser i relation til invasive arter, der kan have negativ indvirkning på den hjemmehørende flora og fauna og derfor skal bekæmpes.

Hav

Emnet ’hav’ omfatter forslag, der fremmer, beskytter eller på anden vis forvalter havmiljøet, herunder den marine biodiversitet.

International naturpolitik

Emnet ’international naturpolitik’ omfatter forslag, der vedrører ønsker til Danmarks engagement i europæisk og internationalt samarbejde om natur og biodiversitet.

Klimaforandringer

Emnet ’klimaforandringer’ omfatter forslag, der vedrører klimaforebyggende naturtiltag og tiltag for håndtering af negative effekter af klimaforandringer på biodiversiteten (klimatilpasning).

Luftforurening

Emnet ’luftforurening’ omfatter forslag, der medfører forbedring af biodiversiteten gennem en reduktion af luftforureningen. Luftforurening har foruden omfattende sundhedsmæssige konsekvenser også en indvirkning på den danske natur, idet aflejring af kvælstof fra fx NOx og ammoniak i naturen favoriserer de næringselskende arter.

Lysåben natur

Emnet ’lysåben natur’ omfatter forslag, der vedrører biodiversiteten i Danmarks lysåbne naturtyper som overdrev, hede, mose, fersk eng, klit og strandeng. Søer og vandløb indgår under emnet vandmiljø.  

Natur i byen

Emnet ’natur i byer’ omfatter forslag, der omhandler initiativer til fremme af den grønne udvikling i byerne bl.a. grønne kiler med søer, vandløb og skove samt kulturprægede områder som kirkegårde, parker, boldbaner, private haver, rabatter langs veje mm.

Natur i landbrugslandet

Emnet ’natur i landbrugslandet’ omfatter forslag, der fremmer den natur, som er associeret med landbrugsarealer. Det omfatter blandt andet brakmarker og småbiotoper i tilknytning til landbrugsarealer såsom jord- eller stendiger, levende hegn, grøfter og vandhuller, som er vigtige for at sikre biodiversiteten.

Naturoplevelser og friluftsliv

Emnet ’naturoplevelser og friluftsliv’ omfatter forslag, der vedrører rekreative muligheder.

Skov

Emnet ’skov’ omfatter forslag, der vedrører biodiversitet i Danmarks skove.

Vandmiljø

Emnet ’vandmiljø’ omfatter biodiversiteten i vandmiljøet. Vandmiljøet omfatter akvatiske systemer som søer, vådområder, vandløb, grundvand og kystvande.

Bæredygtig forbrug og produktion

Emnet ”bæredygtig forbrug og produktion” omfatter forslag, der bidrager til, at vi kan designe en produktion, der tager hensyn til natur og miljø. Det omfatter bl.a. cirkulær økonomi, hvor materialer og produkter recirkuleres, og spild minimeres.