Fakta om naturnationalparker

En naturnationalpark er et større sammenhængende naturområde uden skov- og landbrugsproduktion, der skal forvaltes med natur og biodiversitet som hovedhensyn, med henblik på at naturen i området så vidt muligt kan udvikle sig på egne præmisser.
(Kilde: retsinformation.dk/eli/lta/2021/1177)

Den danske rødliste* 2019 viser, at en stor del af Danmarks vilde dyr, planter og svampe er i risiko for at uddø. Mange af vores truede arter behøver mere lys, vand og dødt træ for at trives, og det er netop noget af det, naturnationalparker skal være med til at skabe. Naturnationalparkerne etableres på statslige arealer. Der drives ikke skov- og landbrugsproduktion, og skoven henlægges som urørt skov.

Inde i selve naturnationalparken gælder de almindelige regler for færdsel i statsejet natur, så du må færdes til fods overalt og døgnet rundt. Herudover vil stier og ruter lede dig rundt, så du kan opleve det store område.

Find faktaark om naturnationalparkerne her:

 *Den Danske Rødliste er fortegnelsen over danske plante-, dyre- og svampearter, der er blevet vurderet til at være i risiko for at uddø. Rødlisten giver et samlet overblik over, hvor truet en art er, og om artens antal og levesteder er stabile eller har frem- eller tilbagegang. Lær mere om rødlisten på miljøstyrelsens hjemmeside: Rødlisten (mst.dk)

 

Det kendetegner en naturnationalpark:

Sammenhængende arealer

Vi kan hjælpe naturen ved at skabe store og sammenhængende arealer, fordi de bl.a. giver mere robuste levesteder og forbedrer pressede dyre- og plantearters mulighed for at etablere sig. Et større areal har betydning for, om arterne kan overleve naturlige udsving som en særlig hård vinter, oversvømmelse, brand eller sygdom.

 

Våde arealer

Områdernes naturlige hydrologi søges genskabt, derfor skal der ikke drænes, graves grøfter eller pumpes vand væk i naturnationalparkerne. Småsøer, vandhuller og moser vil komme tilbage i landskabet. 

Lysåbne arealer 

Lyset - eller mangel på samme - betyder meget for, hvilke arter der kan leve i et område. Der kan i naturnationalparker derfor udsættes store planteædende pattedyr, som skal være med til at sikre, at områderne ikke udvikler sig til tæt mørk skov, og sikre, at enge, heder og overdrev er gode levesteder for de dyr og planter, der lever der. 

Gammelt og dødt træ

Gamle træer, som i dag er en mangelvare i Danmark, får lov at blive stående og skaber dermed levesteder for en lang række arter på rødlisten. Samtidig dannes der mere dødt træ på skovbunden, som hver femte af de rødlistede skovarter har brug for.