Naturens tilstand

Naturen globalt

Naturen er på globalt og nationalt niveau under pres. FN’s naturpanel IPBES har vurderet, at forandringerne i naturen de sidste 50 år går hurtigere end nogensinde før i menneskets historie (IPBES 2019). Det er estimeret, at 1 million dyre- og plantearter er i fare for at uddø. Desuden er udryddelsesraten på nuværende tidspunkt op til 100 gange højere, end den har været de sidste 10 millioner år. IPBES udpeger fem hovedsagelige årsager til naturens tilbagegang på global plan:

 •         Ændring i arealanvendelse
 •         Direkte udnyttelse af organismer i form af fx høst og fangst
 •         Klimaforandringer
 •         Forurening
 •         Invasive arter

Naturen i Danmark

Hvert sjette år skal Danmark, jf habitatdirektivets Artikel 17, rapportere bevaringsstatus for naturtyper og arter til EU-kommissionen. August 2019 fremsendte Miljøstyrelsen Danmarks rapportering. I denne afrapportering vurderes det, at 95 % af naturtypevurderingerne og 57 % af artsvurderingerne er i ugunstig bevaringstilstand. F.eks. er ca. 2/3 af alle overdrev, eng og klippe naturtyper i dårlig tilstand, mens alle skovnaturtyper er i dårlig tilstand.  

Læs om den danske natur og biodiversitet her: miljøtilstand.nu/temaer/natur-og-biodiversitet/

 

Derfor er naturen på land presset i Danmark

 

Udfordringer for bevarelse af natur og biodiversitet i Danmark:

 • Mangel på plads og sammenhæng i naturen
 • Tilgroning af lysåbne naturarealer
 • Påvirkning af naturområder med næringsstoffer
 • Afvanding af den fugtige natur
 • Mangel på træer, dødt ved og variation i skovene
 • Forstyrrelse af ynglelokaliteter
 • Invasive arter
 • Klimaforandringer

Derfor er naturen i havet presset i Danmark

 

De danske havområder er genstand for en lang række aktiviteter og fremtidige interesser, såsom skibsfart, fiskeri, havvind, energiøer, infrastruktur, CO2-lagring, olie/gas udvinding, indvinding af sand og grus, havbrug, forsvarsaktiviteter, spildevandsudledning fra land, udledning fra landbrug, rekreative aktiviteter mv. Enkeltvis kan deres påvirkning være begrænset, men samlet set udgør de en udfordring for mange arter og naturtyper i havet.

 

Den danske rødliste

Den Danske Rødliste er fortegnelsen over danske plante-, dyre- og svampearter, der er blevet vurderet til at være i risiko for at uddø. 

En opdatering af Rødlisten i 2019 fra Aarhus Universitet viser, at danske dyre-, plante- og svampearter ikke har fået det bedre siden 2010, og at mange arter fortsat er i risiko for at uddø i Danmark. På grund af ændring i vurderingskriterierne er det ikke muligt at sammenligne med Rødlisten i 2010 direkte. Det overordnede billede af vurderingerne er, at de danske arter er blevet mere truede i de seneste 10 år. Det gælder, at Rødlisten i 2010 også viste, at mange arter er i fare for at uddø, og generelt kan det siges, at naturen udvikler sig langsomt.

I Den danske Rødliste 2019 indgår 13.276 arter af svampe, dyr og planter, hvis risiko for uddøen er vurderet af rødlistens artseksperter. Af de rødlistevurderede arter er 41,6 % rødlistede (4.439 arter); dvs. henført til en af de seks kategorier: Regionalt uddød (RE), kritisk truet (CR), truet (EN), sårbar (VU), næsten truet (NT) eller utilstrækkelige data (DD). De truede arter, dvs. de kritisk truede, truede og sårbare arter, omfatter 1.844 arter, der sammenlagt udgør 17,3 % af de rødlistevurderede arter. Figuren nedenfor viser udvalgte artsgrupper.

PadderSommerfugleSvampe

Du kan læse mere om Den Danske Rødliste på Miljøstyrelsens hjemmeside: Rødlisten (mst.dk)