Beskyttelse af vandmiljøet mod nitrater fra landbruget

Nitratdirektivet (91/676/EØF) har til formål at nedbringe vandforurening forårsaget eller fremkaldt af nitrater, der stammer fra landbruget og at forebygge yderligere forurening af denne art.

Nitratdirektivet forpligter medlemsstaterne til at udarbejde og gennemføre handlingsprogrammer, der sørger for, at vandkvaliteten – som minimum – ikke må forringes som følge af forurening med nitrater, som stammer fra landbruget, men direktivet indeholder ikke en forpligtelse til at nå en bestemt vandkvalitet på et bestemt tidspunkt. Det er dog afgørende, at vandmiljøets forurening med nitrater fra landbrug løbende nedbringes.

Formålet med direktivet er således at regulere landbrugets brug af kvælstofholdig kunst- og husdyrgødning, da landbrugets gødskning kan medføre problemer med eutrofiering, der forstyrrer akvatiske økosystemer og medfører risiko for overskridelse af det tilladte nitratindhold i grundvand og drikkevand, som fastsat i henholdsvis grundvands- og drikkevandsdirektivets grænseværdi for nitrat på 50 mg/l.

Det danske handlingsprogram dækker hele Danmarks territorie og har karakter af generel regulering. Handlingsprogrammet består af bestemmelser i flere forskellige love og bekendtgørelser. Den primære regulering findes i bl.a. dele af:

  •         Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning
  •         Lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække
  •         Lov om vandforsyning
  •         Lov om miljøbeskyttelse
  •         Bekendtgørelse om anvendelse af gødning
  •         Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden
  •         Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning
  •         Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag

I vandområdeplanerne er der beskrevet yderligere vandmiljøindsatser med henblik på at reducere kvælstofbelastningen i overensstemmelse med EU’s vandrammedirektiv fra 2000.