Effekten af vandområdeplaner

Vi arbejder med vandområdeplaner i Danmark, fordi vi gerne vil passe på én af vores vigtigste ressourcer - nemlig vandet.

Det vil vi, så fisk kan yngle i vandløb, du kan svømme i den lokale sø eller på stranden, børn kan fange haletudser i en å – og vi kan drikke urenset grundvand fra hanen. Det er alt sammen muligt, fordi vi passer på vores vandmiljø, og det hjælper vandområdeplanerne os med.

Arbejdet med vandområdeplaner handler om at skabe et godt vandmiljø. Det handler om at styrke gode økologiske tilstande i søer, vandløb og ved de danske kyststrækninger og at mindske fysiske udledning af fx kvælstof og fosfor, der nedbringer vandkvaliteten. I praksis betyder det bl.a., at:

  • Vi fjerner spærringer og restaurerer vandløb. Mange vandløb kan få nyt liv med flere fisk og planter, hvis vandet løber roligere af sted. Det kan man fx gøre ved at fjerne kunstige opstemninger eller udlægge stengrus, der giver vandløbet et mere varieret løb.
     
  • Vi etablerer nye vådområder. Søer, moser og våde enge er naturlige "rensningsanlæg", der renser vand for kvælstof eller fosfor. Nye vådområder skal reducere udledningen af kvælstof til havet og udledningen af fosfor til søer. Du kan læse mere om effekten af vådområdeindsatsen her.
     
  • Vi restaurerer søer. Sø-restaurering kan betyde mere klart vand og større udbredelse af undervandsplanter. Med vandområdeplanerne iværksættes der sø-restaurering i op til 24 søer.
     
  • Vi iværksætter kollektive kvælstofvirkemidler. Som led i Fødevare- og Landbrugspakken skal der inden udgangen af år 2021 iværksættes frivillige kollektive kvælstofvirkemidler. Oversigten over frivillige kvælstofvirkemidler giver et overblik over de forskellige virkemidler og de muligheder, der følger med.