Introduktion til vandområdeplaner

Planerne sikrer renere vand i Danmarks søer, vandløb, kystvande og grundvand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv.

Danmark er inddelt i fire vandområder. For hvert område udarbejdes en plan for, hvordan vi forbedrer det danske vandmiljø. Denne plan kaldes for en vandområdeplan.

Der er flere generationer af vandområdeplaner

Vandområdeplanerne løber over seks-årige perioder og fungerer som ramme for forvaltning af overfladevand og grundvand i Danmark. Første generation af vandområdeplaner gjaldt fra 2009-2015, anden generation fra 2015-2021, og vi er nu i gang med at udvikle tredje generation af vandområdeplaner, der skal gælde fra 2021-2027. Du kan læse mere om processen i at udvikle vandområdeplaner her.

Vandområdeplanerne sørger for, at vi når vores mål

De danske vandområdeplaner beskriver, hvordan vi i Danmark vil nå målsætningen om god økologisk tilstand i EU’s vandrammedirektiv.

 

God økologisk tilstand

Miljømålet for naturlige vandområder er at opnå god økologisk tilstand. God økologisk tilstand vurderes ud fra viden om:

  • Biologiske kvalitetselementer
  • Hydromorfologiske kvalitetselementer
  • Fysiske og fysisk-kemiske kvalitetselementer

For stærkt modificerede og kunstige vandområder er miljømålet godt økologisk potentiale i stedet for god økologisk tilstand.

Målet med vandområdeplanerne er at opnå:

  • Bedre tilstand i vandløb ved at forbedre de fysiske forhold
  • Bedre tilstand i fjorde og ved kyster ved at reducere udledning af kvælstof
  • Bedre tilstand i søerne ved at reducere udledningen af fosfor
  • Bedre tilstand i vandløb og søer ved at reducere forurening fra fx hjem uden kloak, renseanlæg og kloakoverløb.

Der er udarbejdet vandområdeplaner for Danmarks fire vandområdedistrikter: Jylland og Fyn, Sjælland, Bornholm og et internationalt vandområdedistrikt.