Love og regler

Der er mange EU-direktiver, love og bekendtgørelser, der tilsammen sikrer, at vi undgår forringelser, og at vi på sigt får gennemført de nødvendige forbedringer af tilstanden i vandmiljøet.

EU’s vandrammedirektiv er udgangspunktet for arbejdet med vandområdeplaner. Vi arbejder på at opfylde EU's mål og krav gennem lov om vandplanlægning. En række bekendtgørelser gennemfører eller udfylder lov om vandplanlægnings regler.

Vi udarbejder vandområdeplaner og bekendtgørelser. Planerne giver myndigheder og borgere et samlet overblik over påvirkningen af vandområder, vurderingen af vandtilstanden, beskrivelse af overvågning af vandets tilstand, de miljømål, der gælder for det enkelt område, samt et resumé af de indsatser, der gennemføres, så vi når de fastlagte mål. Bekendtgørelserne sikrer, at det nødvendige arbejde og indsatser gennemføres.   

Nedenfor finder du listen over de mest relevante love og bekendtgørelser i forbindelse med arbejdet med vandområdeplanerne: