Proces for vandområdeplaner

Vi gør mange forskellige ting for at bevare vores gode vandmiljø i Danmark. Det kræver planlægning, og derfor bruger vi meget tid på at udvikle og forberede de danske vandområdeplaner.

Processen for udarbejdelse af vandområdeplaner er lang og omfattende. Særligt to opgaver definerer og sætter retning for arbejdet. Nemlig arbejdsprogrammet og basisanalysen. Det er vigtige elementer i processen frem mod udviklingen af vandområdeplaner.

EU-samarbejdet kræver arbejdsprogram

Arbejdet med vandområdeplaner starter tidligt. Allerede flere år, før den næste generation af vandområdeplaner træder i kraft, begynder forberedelserne.

Arbejdsprogrammet er udarbejdet med udgangspunkt i vandrammedirektivets bestemmelse om, at EU-medlemslandene forud for hver ny planperiode skal fremlægge et arbejdsprogram og en tidsplan for forberedelsen af de næste vandområdeplaner.

Aktuelle høringer

Høring af ændret afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne 2015-2021 frem til 25. januar 2019 er nu slut.

Høring af arbejdsprogrammet for 3. planperiode (2021-2027) frem til 21. juni 2019 er nu slut.

Høring af bekendtgørelse om vandråd mv. er nu slut.

Vandets tilstand er udgangspunktet

Senest to år før hver planperiode offentliggør vi en basisanalyse. I basisanalysen indsamler vi tusindvis af data, der danner grundlag for vandområdeplanerne.

En basisanalyse er vigtig for at vide, hvilken tilstand vandmiljøet er i, og hvordan tilstanden har udviklet sig.

Basisanalysen hjælper os med at få overblik over, hvor vi har væsentlige opgaver at tage os af i forhold til at sikre det gode vandmiljø. Det samles i oversigten væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver (VVO).

Oversigt over væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver

I overensstemmelse med vandrammedirektivet og lov om vandplanlægning skal miljøministeren senest to år før hver planperiode offentliggøre en foreløbig oversigt over de væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver, som skal løses (VVO).

VVO for vandområdeplanerne for 2. planperiode (2015-2021) omfattede for hvert af de fire vandområdedistrikter en liste over de påvirkninger, der har størst indvirkning på miljøtilstanden i Danmarks vandløb, søer, kystvande og grundvand.

Påvirkninger omfatter eksempelvis regulering af vandløb og næringsstoftilførsel fra landbrug og spildevandsanlæg.

Du kan læse mere om processen med udviklingen af de gældende vandområdeplaner (2015-2021) på mst.dk.