EU-samarbejdet

Alle medlemslande i EU arbejder med at beskytte vandmiljøet. I 2000 vedtog landene et fælles vandrammedirektiv, som de danske vandområdeplaner tager udgangspunkt i.

Direktiv fastlægger rammerne
Direktivet fastlægger rammerne for, hvordan vi som medlemsland i EU bør arbejde med at beskytte vandmiljøet og for struktur på planlægning, gennemførelse af tiltag og overvågning af vandmiljøet. Det indebærer også en række miljømål, som medlemslandene skal nå senest i 2027.

EU’s vandrammedirektiv er implementeret i dansk lovgivning i lov om vandplanlægning. I Danmark arbejder vi målrettet med, hvordan vi bedst opfylder målene for direktivet og dermed bidrager til at forbedre vandmiljøet.

Samarbejde sikrer fælles forståelse
EU’s medlemslande har sammen med EU-Kommissionen etableret et uformelt samarbejde om gennemførelsen af vandrammedirektivet. I samarbejdet indgår også Norge og EU-ansøgerlandene. Formålet med samarbejdet er dels at sikre en fælles forståelse af de krav, som direktivet stiller, dels at forene parternes erfaringer og faglige viden, så man på den mest effektive måde kan løse de faglige og praktiske problemer, som gennemførelsen af direktivet er forbundet med.

Den danske deltagelse i samarbejdet koordineres af Miljøministeriets departement, og det uformelle samarbejde udveksler dokumenter og viden via EU-Kommissionens elektroniske forum, CIRCABC.

Læs mere om love og regler her.

Læs mere