Høring af arbejdsprogram for vandområdeplanerne 2021-2027 er nu slut

I Danmark har vi gennem mange år arbejdet for at forbedre miljøet i de danske vandområder. Det er sket med tre vandmiljøplaner og senest med vandområdeplanerne for første og anden planperiode, der er udarbejdet på baggrund af EU’s vandrammedirektiv. Den økologiske kvalitet af de danske vandområder, dvs. både fjordene, kystvandene, søerne, vandløbene og grundvandet, skal forbedres, og grundvandsforekomsterne skal sikres – både kvalitativt og kvantitativt.

De indsatser, som gennemføres på baggrund af vandplanlægningen, bidrager ikke alene til opfyldelse af vandrammedirektivets miljømål for vandområderne – de bidrager langt bredere. Vandplanlægningen bidrager fx til arbejdet for opnåelse af en række af FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling, vandplanlægningen har positive klimaeffekter, og vandplanlægningen bidrager til sikring af biodiversiteten.

Og mens indsatserne i vandområdeplanerne for 2. planperiode 2015-2021 er ved at blive gennemført, er arbejdet med forberedelsen af de næste vandområdeplaner, der skal gælde fra 2021-2027, gået i gang.

Miljø- og fødevareministeren offentliggjorde et arbejdsprogram og tidsplan for dette forberedelsesarbejde. I arbejdsprogrammet orienteres der om, hvordan de kommende vandområdeplaner vil blive forberedt, og hvordan alle interesserede parter planlægges inddraget i arbejdet.

Høringsnotatet kan findes her.