Organisering

Vandområdeplanerne udarbejdes af Miljøministeriet og Miljøstyrelsen i samarbejde med en lang række aktører på området.


Forskningsinstitutioner bidrager med viden og indsigt, der skaber et stærkt vidensgrundlag for udarbejdelse af vandområdeplaner. Brancheorganisationer, foreninger og kommuner bidrager som sparringspartnere i udarbejdelsen – og de spiller ikke mindst en afgørende rolle i implementeringen af vandområdeplaner.

Myndighedernes rolle

Flere offentlige institutioner er en del af arbejdet for et godt vandmiljø. Her ser du fordelingen af arbejdet mellem de offentlige aktører:

  • Staten udarbejder vandområdeplaner med tilhørende bekendtgørelser om miljømål og indsatsprogrammer. Vandområdeplanerne fastsætter miljømål for alle de vandområder, som er omfattet af vandplanlægningen, og indsatsprogrammerne beskriver, hvordan miljømålene nås.
  • Miljøministeren er vanddistriktsmyndighed og har det overordnede ansvar for, at vandområdeplanerne bliver udarbejdet, og for, at miljømålene bliver opfyldt.
  • Miljøstyrelsen udarbejder det faglige grundlag for vandområdeplanerne og bekendtgørelser.
  • Landbrugsstyrelsen formidler viden om indsatser affødt af vandplanerne – særligt til landbruget.
  • Kommunerne udfører hovedparten af indsatsprogrammerne i praksis.

Vi inddrager interessenterne

Vi samarbejder på tværs med organisationer, virksomheder og vidensinstitutioner med henblik på at sikre et godt grundlag for arbejdet med vandområdeplanerne. Deres viden og erfaringer inddrager vi løbende i vores arbejde.

Interessenter bidrager til udviklingen af vandområdeplaner i to interessentfora:

Blåt Fremdriftsforum
Forummet faciliterer en bred dialog mellem de væsentligste interessenter på vandplanområdet og Miljø- og Fødevareministeriet. Deltagerne bidrager med strategiske input til vandområdeplanerne og vandplanlægningen generelt. Du kan tilgå referater og mødemateriale her.

Den Faglige Referencegruppe
Referencegruppen kan rådgive i faglige spørgsmål af relevans for vandområdeplanerne, inden linjen på disse områder fastlægges politisk. Medlemmerne repræsenterer forskningsinstitutioner, rådgivende konsulentfirmaer og interesseorganisationer og tæller personer, der arbejder særligt med vandplanlægningen. Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Derudover er der i forbindelse med udarbejdelsen af vandområdeplanerne nedsat en række lokale vandråd. De kan rådgive kommunerne, hvis der er ønske om det blandt relevante lokale foreninger og organisationer. Du kan læse mere om, hvordan vi bringer vandrådenes viden i spil her.