Vandområdeplaner 2021-2027


Indledning


Vandområdeplanerne er en samlet plan for vandmiljøet i hele Danmark. De danske vandområdeplaner beskriver, hvordan vi i Danmark vil nå målsætningen om god økologisk tilstand i de danske vandløb, kystvande, søer og grundvand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. Vandområdeplanerne for tredje periode er baseret på en opdatering af vandplanerne fra første og anden planperiode. Perioden for de næste vandområdeplaner løber fra 2021 til 2027.

Vandområdeplanerne beskriver hvordan Danmark implementerer EU's vandrammedirektiv. I vandområdeplanerne er det bindende indhold i vandrammedirektivet beskrevet i bekendtgørelser om miljømål, indsatsprogrammer og en række andre bekendtgørelser.

Der udarbejdes vandområdeplaner for Danmarks fire vandområdedistrikter: Jylland og Fyn, Sjælland, Bornholm og et internationalt vandområdedistrikt, der dækker grænsen mod Tyskland.

Baggrundsmateriale


Arbejdsprogram for vandområdeplanerne 2021-2027

Arbejdsprogrammet for vandområdeplanerne 2021-2027 beskriver, hvordan de kommende vandområdeplaner vil blive forberedt, og hvordan alle interesserede parter inddrages i arbejdet. Arbejdsprogrammet kan findes her

Arbejdsprogrammet har været i høring i en 6-måneders periode fra 22. december 2018 til 21. juni 2019. Høringssvar og høringsnotat er offentliggjort på høringsportalen.

Basisanalyse 2021-2027

Forud for vandområdeplanerne 2021-2027 udarbejder Miljøstyrelsen en basisanalyse. I basisanalysen undersøges bl.a., hvilken tilstand vandmiljøet er i, og om der er risiko for, at målet om god-tilstand ikke nås.

Basisanalysen er offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Afgrænsning af miljørapport for vandområdeplanerne 2021-2027

Når vandområdeplanerne 2021-2027 sættes i offentlig høring, forventeligt pr. 22. februar 2021 , skal de i høringen ledsages af en miljøvurdering af den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet ved gennemførelse af planerne, samlet i en miljørapport.

Det følger af miljøvurderingsloven, at myndigheden skal høre andre myndigheder, der kan forventes at blive berørt af forslaget til plan, inden der tages stilling til afgrænsningen af miljørapportens indhold, herunder selve miljøvurderingen. Endvidere skal berørte nabostater orienteres om mulige grænseoverskridende miljøpåvirkninger som følge af planen, og inviteres til at deltage i høringsprocessen.

Høringen om afgrænsningen af miljørapportens indhold hos berørte danske myndigheder afsluttedes den 2. oktober 2020, mens høringen hos berørte nabostater (Sverige og Tyskland) afsluttedes den 21. oktober 2020.

Afgræsningen af miljørapporten kan findes her.

Høringsnotatet, som MFVM har udarbejdet på baggrund af de modtagne høringssvar, kan findes her.