Vandråd 2019-2020

Indsendelse af vandrådsmateriale

IT-værktøjet bruges til at indsende myndighedskvalitetssikrede oplysninger, mens mindretalsudtalelser fra vandrådene må indsendes til Miljø- og Fødevareministeriet særskilt og via kommunen. Udtalelser med samtykkeerklæringer og SMV indsendes til miljø- og fødevareministeriet. Sekretariatskommunerne har ansvaret for at samle og koordinere forslag til indsatsprogram og bidrag til miljørapporten samt udtalelser, herunder særudtalelser, mindretalsudtalelser og lignende fra de foreninger og organisationer, der er repræsenteret i vandrådet, og fra de enkelte kommuner i hovedvandoplandet.

Materialet indsendes via. Obfuscated Email

Indledning

I forbindelse med forberedelsen af vandområdeplaner for tredje planperiode (VP3), skal vandrådene igen medvirke til at prioritere indsatserne for at forbedre vandmiljøet. Vandrådene vil skabe mere lokal inddragelse i arbejdet for at sikre god miljøtilstand i vores vandløb. Samtidig skal rådenes viden om de lokale forhold medvirke til at udvælge de mest omkostningseffektive tiltag på de mest egnede strækninger.

Vandrådene blev første gang bragt i spil i 2014, i forbindelse med udarbejdelsen af forslag til indsatsprogrammets supplerende foranstaltninger til forbedring af de fysiske forhold i vandløb for anden planperiode (VP2). I 2017 skulle vandrådene medvirke til at kvalificere afgrænsningen og udpegningen af de vandløb, som indgik i VP2. I denne omgang er opgaven den samme som i 2014, nemlig at hjælpe med at udpege hvilke indsatser der bør udføres på hvilke strækninger.

Evalueringen af vandrådsarbejdet i 2014 viste, at det var en succesfuld fremgangsmåde i forhold til at optimere indsatserne og anbefalede, at metoden også blev taget i brug i arbejdet med VP3.

Denne side indeholder vejledning til kommuner og vandråd og vil løbende blive opdateret af Miljø- og fødevareministeriet. På siden kan kommuner, vandrådsmedlemmer og interesserede borgere finde relevant information til brug for opgaverne.

 

Baggrundsmateriale

Vejledning til kommuner og vandråd om arbejde med forslag til indsatsprogrammet for vandløbsindsatsen i 2021-2027 kan findes her.

For nærmere beskrivelse af de enkelte virkemidler, herunder miljømæssige vurderinger, henvises til rapporten ”Virkemidler til forbedring af de fysiske forhold i vandløb” af oktober 2019 fra Aarhus Universitet, DCE. I IT-værktøjet og vejledningen vil de anerkendte virkemidler være angivet.

Det er sekretariatskommunerne, der faciliterer vandrådene, der som hidtil vil have til opgave at rådgive kommunerne. Sekretariatskommunerne sørger for at samle og koordinere forslag fra kommunerne i oplandet, og det er sekretariatskommunerne, der leder møderne i rådene.

Oversigt over sekretariatskommunerne kan findes her.

Kommunernes og vandrådenes arbejde med forslag til indsatsprogram er lovfæstet i lov om vandplanlægning, der sætter rammerne for vandplanlægningen for de kommende planperioder.

De nærmere regler om etablering og sammensætning af vandråd samt samarbejdet mellem kommunerne hhv. kommuner og vandråd er fastsat i bekendtgørelse om vandråd.

Høringsnotatet i forbindelse med høringen af bekendtgørelse om vandråd mv. kan findes her: Høringsnotat.

Tidligere miljøminister, Lea Wermelin, sendte den 11. oktober 2019 brev til kommunerne om annoncering af arbejdet med vandråd: Annoncering af vandråd.

Forløbet af vandrådsarbejdet i 2014 er efterfølgende blevet evalueret. Evalueringen blev foretaget for Naturstyrelsen af Ph.d.-studerende Morten Graversgaard. Læs rapporten her: Vandrådsevaluering.

Herunder findes links til IT-værktøjet:

Kontakt

Ved spørgsmål til IT-værktøjet kan Miljøstyrelsen Østjylland kontaktes på tlf. nr.: 72 54 40 00 hvor man skal spørge efter Mette Nymann.

Ved andre spørgsmål vedr. vandrådsarbejdet kan Miljøstyrelsen informationscenter kontaktes på tlf.nr.: 7254 4466 (mandag-torsdag kl. 9:30 - 16 og fredag kl. 9:30 - 15) eller via mail: Obfuscated Email

Se også FAQ her på siden

500 kilometers beskyttet vandløb

Tidligere miljøminister Lea Wermelin har besluttet, at flere vandløb vil få et konkret miljømål i de næste vandområdeplaner. I alt kommer det til at dreje sig om op til 500 km vandløb landet over.

De 500 km vandløb, som igen vil indgå med et konkret miljømål i vandområdeplanerne 2021-2027 omfatter primært kunstige, stærkt modificerede eller blødbunds vandløb, som konkret er vurderet at have potentiale for opfyldelse af vandrammedirektivets mål.