Regeringen styrker indsatsen mod landbrugets kvælstofudledning markant

Publiceret 06-11-2019

Der skal være sikkerhed for, at indsatsen for at begrænse landbrugets udledning af kvælstof bliver gennemført. En række forudsætninger bag den tidligere regerings landbrugspakke ser ud til ikke at holde. Derfor er det regeringens ambition at tredoble indsatsen for den målrettede kvælstofregulering fra 2019 til 2020.

Landbrugets kvælstofudledning er ikke faldet som forventet i den tidligere regerings land-brugspakke. Derfor ønsker den socialdemokratiske regering at opjustere kvælstofindsatsen, så den målrettede kvælstofregulering af landbruget styrkes markant allerede næste år, hvilket vil reducere kvælstofudledningen til kystvandene. 

- Da den forrige regering præsenterede landbrugspakken, var Socialdemokratiet ikke en del af aftalen, da vi ikke var trygge ved, at den forventede kvælstofreduktion kom. Det kan vi nu så se, at den heller ikke gør. Derfor er det vores ambition at hæve niveauet i den målrettede kvælstofregulering mærkbart. Konkret betyder det, at vi med den målrettede regulering i 2020 vil opnå en kvælstofreduktion, der er det tredobbelte af, hvad den målrettede regulering bidrog med i 2019. Det vil bl.a. kunne lukke det hul i kvælstofindsatsen for 2020, som skyldes manglende fremdrift i de frivillige kollektive virkemidler under den tidligere regering, siger fødevareminister Mogens Jensen. 

Regeringen sonderer mulighederne for at indgå en bred politisk aftale med Folketingets partier og helt konkret ønsker regeringen at supplere usikre, frivillige virkemidler, hvor der ikke er sikkerhed for, at kvælstofreduktionen kommer som ønsket, med konkrete krav. De landmænd, der stilles overfor øgede krav kan kompenseres økonomisk. Der er afsat midler til omfordeling mellem de landmænd, som ikke skal bidrage ekstra i den målrettede regulering, og de der skal levere en ekstra indsats. 

I 2019 skulle den målrettede regulering levere en kvælstofreduktion på ca. 1.150 tons. I runde tal ønsker regeringen at skrue op for indsatsen i den målrettede regulering i 2020 fra ca. 2.350 tons, som var forudsætningen i landbrugspakken, til 3.500 tons kvælstofreduktion. Det ventes at medføre, at kvælstofudledningen til kystvandene reduceres med yderligere ca. 1.150 tons allerede i 2020, ligesom det forventes at mindske udledningen af drivhusgasser og alt andet lige bidrage positivt ift. naturbeskyttelsen.

- Vores regering er valgt på et historisk grønt mandat, og vi ønsker at passe bedre på vand-miljøet. Ifølge vandrammedirektivet skal både overfladevand og grundvand være i god tilstand senest med udgangen af 2027. Derfor tager vi nu fat på den kvælstofregning, som den tidligere regering har efterladt med landbrugspakken, så vi giver vandmiljøet en hjælpende hånd allerede næste år. Vi er også i gang med at forberede arbejdet og grundlaget for de næste indsatser, der fra 2021 og i de kommende vandområdeplaner skal til for at nå målet om god tilstand i overfladevand og grundvand, siger miljøminister Lea Wermelin. 

For at løfte indsatsen med den målrettede kvælstofregulering gennemføres indledningsvist en ansøgningsrunde, hvor landmændene får økonomisk kompensation for at påtage sig en forpligtelse til at udlægge efterafgrøder eller en række alternativer. Såfremt der ikke udlæg-ges tilstrækkeligt med bl.a. efterafgrøder i den frivillige tilskudsordning, vil landmændene modtage et ikke-kompenseret krav om at udlægge yderligere efterafgrøder eller alternativer.

- Regeringen ønsker, at dansk landbrug skal have en balanceret og fornuftig tilgang til gødskning af afgrøderne. Men landmændene skal også levere varen i form af indsatser, der reducerer kvælstofudledningen. En styrkelse af den målrettede regulering i 2020 er første skridt til at sikre dette. Vi kommer til at kigge bredt på kvælstofindsatserne efter, at et planlagt udvalgsarbejde er gennemført, pointerer fødevareminister Mogens Jensen. 

FAKTA: 
•    Der er store geografiske forskelle i jordens egenskaber og vandmiljøets sårbarhed. Ved at målrette kvælstofregulering tilpasses kravene til behovet i de enkelte lokalområder, dermed skal landmændene kun lave en indsats, hvor der er behov for den. 
•    Der er i 2020 afsat i alt 190 mio. kr. til målrettet kvælstofregulering. Det er EU-midler fra det danske landdistriktsprogram.
•    Med de 190 mio. til kompensation til landmændene skal der i den målrettede regulering i 2020 etableres, hvad der svarer til i alt 380.000 ha efterafgrøder på de danske marker. Der kan i stedet for efterafgrøder vælges mellem en række alternativer, eksempelvis tidlig såning og mellemafgrøder.

Yderligere oplysninger:
Pressesekretær Morten Kaus, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf.: 2126 2937, e-mail: Obfuscated Email

Pressekontakt til miljøministeren

Pressevagten: Tlf. +45 2091 5901
(kan ikke modtage SMS) 
Mail: Obfuscated Email