Fejl i sagsbehandling har ført til forkerte drikkevandsdispensationer i årevis

Publiceret 03-11-2020

Fejl i implementering af EU's drikkevandsdirektiv har ført til, at der siden 2013 er givet forkerte dispensationer til vandværker for overskridelser af kravværdier for pesticider. Miljøministeren kræver nu en redegørelse fra Miljøstyrelsen og vil bede Kammeradvokaten om at kulegrave drikkevandsområdet.

En lang række midlertidige dispensationer til danske vandværker for overskridelse af kravværdier for bl.a. pesticider og visse af deres nedbrydningsprodukter er givet uden, det var muligt efter EU’s regler på området.

Miljøstyrelsen har i en årrække ikke reageret på gentagne udmeldinger fra EU-kommissionen om, at medlemslandene efter 2012 ikke længere kunne gøre brug af en generel adgang til at give vandværkerne dispensationer, og det har betydet, at kommunerne siden da har givet dispensationer på et forkert dansk regelgrundlag. Lige nu er der 12 gældende dispensationer, som ikke overholder EU-reglerne. Det har en foreløbig gennemgang af den danske implementering af EU’s drikkevandsdirektiv og administrationen af reglerne påvist. 

Der er foretaget en vurdering af Styrelsen for Patientsikkerhed af hvert enkelt stof, så der har ikke været en sundhedsrisiko ved at sende vandet til forbrugerne. Der kan ikke gives en dispensation, hvis der er en risiko for menneskers sundhed, så det er sundhedsmyndighedernes vurdering, at der ikke er nogen danskere, der skal frygte for at have drukket vand fra hanen.

- Vi skal trygt kunne drikke det vand, som kommer fra vores vandhaner, og der skal være tillid til, at krav til beskyttelsen af drikkevandet bliver overholdt. Derfor er det dybt kritisabelt, at Miljøstyrelsen i årevis har overhørt indvendinger fra EU-Kommissionen. Mit udgangspunkt er, at ulovlige dispensationer bør stoppes. De dispensationer, der stadig er gældende, skal nu gennemgås af kommunerne, så der bliver set på de retlige muligheder. Og så skal der selvfølgelig ryddes op de danske regler med det samme, siger miljøminister Lea Wermelin.

Ministeren kræver redegørelse og ekstern revision af området
EU-Kommissionen har på flere møder, hvor Miljøstyrelsen har deltaget, forklaret, hvordan reglerne i drikkevandsdirektivet skal forstås. Den viden er ikke blevet bragt videre, og de danske regler er ikke blevet bragt i overensstemmelse med EU-reglerne.

- Det er ubegribeligt for mig, hvordan den her praksis har kunnet fortsætte i så mange år, uden at Miljøstyrelsen har gjort departementet og skiftende ministre opmærksom på det. Særligt når Miljøstyrelsen har kendt til reglerne, og når det kommer lige efter en stor rigsrevisionssag i slutningen af sidste år i forhold til dispensationer til brug af pesticider i landbruget. Derfor har jeg bedt om, at Kammeradvokaten kulegraver hele drikkevandsområdet, så vi får sagen gennemgået af øjne udefra. Derudover skal Miljøstyrelsen selvfølgelig forklare sig, siger miljøminister Lea Wermelin.

Miljøstyrelsen skal nu redegøre for forløbet, samt hvordan der rettes op på den forkerte forvaltningspraksis. Kommunerne bliver orienteret om, at de ikke må give nye dispensationer, der er i strid med EU-reglerne. Miljøstyrelsen tager også kontakt til de kommuner, der i dag har dispensationer, der falder uden for EU-reglerne. 

Miljø- og Fødevareministeriet skal afklare den juridiske ramme for Drikkevandsdirektivets regler for dispensationer, herunder status for gældende dispensationer. Det vil ske hurtigst muligt med inddragelse af EU-Kommissionen. 

Samtidig igangsættes en ekstern revision af, om de danske regler på drikkevandsområdet er korrekt implementeret i forhold til EU lovgivningen, herunder forvaltning af dispensationerne. 

Tidslinje over den fejlagtige dispensationspraksis:

21. september 2001 Ny drikkevandsbekendtgørelse: Det bliver muligt at meddele dispensation for kravværdier fastsat i bekendtgørelsen. Fra 2003 skulle bekendtgørelsens kravværdier være opfyldt , og derefter er der mulighed for dispensationer 3 gange af en treårig periode.
December 2012 Udløb af tredje dispensationsmulighed for de kravværdier, der fremgår af direktivet samt evt. nationalt fastsatte krav af hensyn til beskyttelse af befolkningens sundhed.
2013-2016 EU-Kommissionen oplyser på flere møder og i rapporter om, at der efter 2012 ikke kan gives nye dispensationer efter reglerne i drikkevandsdirektivet. Det er dog EU-Kommissionens vurdering, at der kan gives ”sene dispensationer” i forbindelse med bl.a. nye, uforudsete forureningskilder.
11. maj 2020 Miljøstyrelsen orienterer EU-Kommissionen om fem dispensationer givet til større vandværker. Dispensationer til store vandværker skal notificeres til Kommissionen inden for en frist på 2 måneder. Fire dispensationer er fra januar 2018, og én er fra oktober 2017.
13. juli 2020 EU-Kommissionen sender svar til Miljøstyrelsen, hvor der gøres opmærksom på, at der ikke er gjort rede for, der er tale om ”sene dispensationer”.
15. september 2020 Miljøstyrelsen sender sag til Miljø- og Fødevareministeriet, hvor der oplyses om EU-Kommissionens vurdering af de danske dispensationer.
30. oktober 2020 Departementet orienterer miljøministeren om deres foreløbige vurdering, hvor der udestår juridisk afklaring af flere spørgsmål.

Yderligere oplysninger:
Pressechef for miljøministeren, Jakob Sejr Teichert, Tlf. 61 39 17 26, Mail: Obfuscated Email.

Pressekontakt til miljøministeren

Pressevagten: Tlf. +45 2091 5901
(kan ikke modtage SMS) 
Mail: Obfuscated Email

Pressechef Kirsten Palmer
Tlf. 41 85 11 30 
Mail: Obfuscated Email