Miljøminister lancerer værktøj, der hjælper kommunerne med kystbeskyttelse

Publiceret 30-11-2020

Miljøminister Lea Wermelin offentliggør i dag en ny national kortlægning af risikoen for oversvømmelse og erosion langs de danske kyster. Det digitale værktøj, Kystplanlægger, skal hjælpe landets 76 kystkommuner med at prioritere og sikre større sammenhæng i kystbeskyttelsen.

Danmark står over for store udfordringer. Stigende havvandstand og hyppigere og voldsommere storme. Her er kommunernes planlægning helt central i klimatilpasningen af kysterne. For at give kommunerne et solidt udgangspunkt for planlægningen, offentliggør miljøminister Lea Wermelin sammen med Kystdirektoratet en ny national risikokortlægning i form af det digitale planlægningsværktøj Kystplanlægger 2120.

- Vi står over for en fremtid med højere vandstande, voldsommere storme og mere regn. Oversvømmelse og erosion er reelle trusler mod vores kyster, og de huse og andre store værdier, vi har i kystområderne. Med værktøjet Kystplanlægger får vi detaljeret viden om, hvor risikoen er størst 100 år ud i fremtiden. Værktøjet er en skattekiste af viden og forslag, som kystkommunerne kan bruge til at planlægge fremtidens kystbeskyttelse, siger miljøminister Lea Wermelin.

Data på tværs af kommuner
Kystdirektoratet har lavet den nationale kortlægning af Danmarks 7.300 km lange kystlinje. Den viser risikoen for oversvømmelse, og hvor havet nedbryder kysten (erosion), samt mulige skader og økonomiske tab. Alle disse data er tilgængelige i det nye værktøj, som ved hjælp af digitale kort viser risikoen på en given strækning i dag, om 50 år og om 100 år. Samtidig giver Kystplanlægger vejledende forslag til kystbeskyttelse på den valgte strækning, det kan for eksempel være at anlægge et dige eller at forstærke kysten med sand. 

- Havet er ligeglad med kommunegrænser. Derfor er Kystplanlægger lavet, så det kan understøtte samarbejdet om kystbeskyttelsesindsatser på tværs af kommuner. Generelt ser vi ind i en fremtid, der bliver varmere, vådere og med mere ekstremt vejr. Vi er gået i gang med en national klimatilpasningsplan, hvor vi ser på udfordringerne fra kilde til kyst, og hvordan risikoen udvikler sig over tid. Det arbejde kan Kystplanlægger også understøtte, siger miljøminister Lea Wermelin.

Kystlinjen i Kystplanlægger er delt op i 15 hovedstrækninger, som yderligere er underopdelt i 458 strategi-strækninger med konkrete forslag til kystbeskyttende tiltag.

Kystplanlægger 2120 er udviklet af Kystdirektoratet og designet i tæt dialog med KL og kommunerne. Værktøjet er tilgængeligt for alle, såvel borgere som andre interesserede kan se med på www.Kystplanlaegger.dk 

Tal og fakta:

  • Danmark har 7.300 km kystlinje, som i Kystplanlægger 2120 er inddelt i 15 hovedstrækninger og yderligere underopdelt i 458 såkaldte strategi-strækninger. Der præsenteres strategier til, hvordan risikoen kan håndteres i forskellige tidsperspektiver, og der gives vejledende forslag til reduktion af risikoen for oversvømmelse og erosion.
  • Kystplanlægger bygger på enorme mængder data. Alene til fareberegninger er der lagt 900 GB data ind om havvand på land og 1,1 TB data om havstigninger. For at gennemføre sårbarhedsanalysen er der anvendt ca. 11,5 mio. datapunkter. 
  • I Kystplanlægger beregnes oversvømmelses- og erosionsrisikoen ved seks forskellige hændelser. En 50-års hændelse, en 100-års hændelse, en 500-års hændelse, en 1000-års hændelse, en 5000-års hændelse og en 10.000-års hændelse.
  • For hver hændelse er der foretaget tre beregninger, en for hvert tidsperspektiv: Et nutidsperspektiv (2020) og henholdsvis 50 år (2070) og 100 år (2120) frem.
  • I Kystplanlægger er hele kystlinjen inddelt i celler (grid) på 100 x 100 meter. En farveskala fra grøn (lav) til lilla (meget høj) viser risikoen i cellerne opgjort i kr. pr. år i et nutidsperspektiv og om 50 år og 100 år.
  • Den primære målgruppe for Kystplanlægger er kystkommuner. Men værktøjet er tilgængeligt for alle, så også borgere, foreninger, organisationer, investorer, erhvervsdrivende, rådgivere og andre med interesse for kystens udvikling er velkomne til at bruge det.
  • I forbindelse med offentliggørelsen af Kystplanlægger, bliver værktøjet præsenteret for kommunale brugere på en række virtuelle møder, og der oprettes en hotline, som kommunerne kan kontakte med deres spørgsmål mm.

Yderligere oplysninger:
Presserådgiver i Miljøministeriet, Nina Maria Klok, tlf.: 24 96 81 57, mail: Obfuscated Email

Områdechef i Kystdirektoratet Ane Høiberg Nielsen, tlf.: 91 33 84 30, mail: Obfuscated Email

Pressekontakt til miljøministeren

Pressevagten: Tlf. +45 2091 5901
(kan ikke modtage SMS) 
Mail: Obfuscated Email