Overvågning af flere stoffer i drikkevandet

Publiceret 26-03-2021

Miljøstyrelsens omfattende undersøgelser af sprøjtemidler i grundvandet i 2019 og 2020 giver anledning til, at drikkevandet fremover skal kontrolleres for seks nye stoffer.

Miljøstyrelsen har nu afsluttet massescreeningen af det danske grundvand for 2020.

Grundvandet er blevet undersøgt for i alt 99 forskellige stoffer 250 steder i landet. 76 af stofferne har Miljøstyrelsen ikke tidligere undersøgt for i grundvandet, hvor de 23 sidste stoffer også indgik i den første massescreening, der blev foretaget i 2019. I alt er grundvandet nu blevet undersøgt for 491 stoffer i de to massescreeninger

Vandpanelet, et forum til drøftelse af håndtering af fund af stoffer i grundvandet, har d. 18. marts 2020 drøftet resultaterne af de sidste to års massescreeninger. På den baggrund er det besluttet, at listen over stoffer, som vandværkerne skal kontrollere drikkevandet for, fremover udvides med seks stoffer.

- Vi har testet grundvandet for markant flere stoffer, end man nogensinde har gjort før. Det er godt, så vi bliver klogere, men det er samtidig bekymrende, at vi finder nye stoffer og rester af sprøjtemidler i vores grundvand. Det viser med al tydelighed, at der behov for at styrke kontrollen og beskyttelsen af vores drikkevand. Det er fuldstændig naturligt for os danskere, at vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet. Sådan skal det også være i fremtiden. Jeg har derfor sat gang i en kortlægning af udfordringer for vores grundvand, og senere i år skal vi forhandle en ny pesticidstrategi, siger miljøminister Lea Wermelin.

Miljøstyrelsen er i gang med at vurdere, om andre stoffer fundet i massescreeningen i 2019 og i 2020, skal med på den liste over stoffer, som vandværkerne skal kontrollere drikkevandet for. Der udestår yderligere ekspertvurderinger, og dette arbejde forventes afsluttet i slutningen af året.

Massescreeningen er en del af tillægsaftalen til pesticidstrategien 2017-21 og der er yderligere planlagt massescreeninger af grundvandet i 2021 og 2022. 

 

Fakta

  • De seks nye stoffer, som vandforsyningerne skal kontrollere drikkevandet for, er Monuron, TFMP, t-Sulfinyleddikesyre, (2,6-Dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansulfonsyre, [(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre) og Trifluoreddikesyre (TFA). I praksis indføres denne tilpasning via en ændring af drikkevandsbekendtgørelsen med virkning fra 1. juli 2021.

  • Ingen af fundene i massescreeningerne 2019 og 2020 giver anledning til sundhedsmæssige bekymringer. Styrelsen for Patientsikkerhed har fastsat en foreløbig administrativ grænseværdi for TFA i drikkevand på 9 mikrogram per liter. Kravværdien for de fem øvrige nye stoffer på pesticidlisten vil være 0,1 mikrogram per liter. Kilden til TFA i grundvand anses ikke for at være anvendelse af pesticider. Derfor gælder kravværdien for pesticidrester i drikkevandet ikke for TFA.

  • Massescreeningerne følger af tillægsaftalen til Pesticidstrategien 2017-21 indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. Grundvandet skal massescreenes i årene 2019-2022.

  • Der er i massescreening 2020 undersøgt for 99 stoffer i 250 grundvandsindtag. Der er 76 nye stoffer med i massescreening og 23 stoffer som også indgik i massescreening 2019. Af de 76 nyes stoffer er der fundet tre, trifluoreddikesyre (TFA), saccharin og pentachloranilin, hvor TFA og saccharin er fundet over kravværdien for pesticidstoffer. 

Tjek din vandkvalitet hos GEUS 

 

Læs mere om massescreeningen på Miljøstyrelsens hjemmeside

Yderligere oplysninger:

Miljøministeriets pressetelefon på Tlf. +45 2091 5901 (kan ikke modtage SMS)

Pressekontakt til miljøministeren

Pressevagten: Tlf. +45 2091 5901
(kan ikke modtage SMS) 
Mail: Obfuscated Email

Pressechef Kirsten Palmer
Tlf. 41 85 11 30 
Mail: Obfuscated Email