Årets NOVANA-rapport viser forventeligt fald i kvælstofudledning

Publiceret 10-11-2021
Miljø Miljø & Natur Grøn omstilling

Nye tal fra årets NOVANA-rapport viser, at kvælstofudledningen er faldet i 2020 i forhold til året før. Det skyldes den usædvanligt store udledning det foregående år, og at ringe nedbørsmængder i efterår/vinteren 2020 trækker udledningen ned. Samtidig er miljøministeren bekymret for fund af rester af sprøjtemidler.

Hvert år tager Aarhus Universitet temperaturen på naturens og vandmiljøets tilstand med NOVANA-rapporter. De foreløbige resultater fra rapporterne viser, at der er blevet udledt 51.000 ton kvælstof til de danske kystvande i 2020, når der korrigeres for nedbørsmængden. Udledningen i 2020 er dermed lavere end i 2019, hvor kvælstofudledningen blev opgjort til 67.000 ton. Kvælstofudledningen svinger generelt mellem årene, hvorfor der i fastsættelsen af kvælstofindsatsen anvendes gennemsnit over en periode. Overordnet set er kvælstofudledningen stadigvæk alt for stor.

- Vi skal passe godt på vores vandmiljø, og vi er fortsat langt fra målet. Derfor er jeg glad for, at regeringen og aftaleparterne med landbrugsaftalen bekræftede, at vi skal forbedre tilstanden i vores vandmiljø. Vi skal sikre fuld implementering af vandrammedirektivet, og med aftalen fastlægger vi en betydelig kvælstofindsats frem mod 2027 for at forbedre tilstanden i vores vandmiljø. Og ved et genbesøg i 2023/24 tages der stilling til en resterende indsats for vandmiljøet. Der er et stort og langsigtet arbejde foran os i at skabe et godt vandmiljø for dyr, planter og mennesker, siger miljøminister Lea Wermelin. 

Med aftalen om grøn omstilling af dansk landbrug er der aftalt konkrete indsatser svarende til en reduktion af udledningen til kystvande og fjorde på ca. 10.800 ton. Det er desuden aftalt, at der skal gennemføres en evaluering af det faglige grundlag for kvælstofindsatsen (”second opinion”), bl.a. under inddragelse af internationale forskere. Evalueringen skal være afsluttet mhp. at kunne indgå i genbesøget i 2023/2024.

NOVANA afspejler kontrol af nye stoffer
Hovedkonklusionerne i grundvandsovervågningen, foretaget af GEUS, er, at der er flere fund af sprøjtemidler i grundvand end tidligere. Dette ses også i vandværkernes boringskontrol.

Det skyldes, at der de sidste par år er målt for særligt tre nedbrydningsprodukter fra sprøjtemidler, som der ikke tidligere er målt for, og som har vist sig at være meget udbredte. Der er tale om stofferne DMS, DPC og MDPC, som alle tre stammer fra sprøjtemidler, der ikke længere må sprøjtes med i Danmark.

De høje fundprocenter i grundvandsovervågningsboringerne kan skyldes, at Miljøstyrelsens overvågningsprogram for 2020 overvejende er gennemført som operationel overvågning i medfør af vandrammedirektivet. Operationel overvågning betyder, at der er taget prøver fra boringer, hvor der ofte tidligere er påvist rester af sprøjtemidler.

 - Jeg er bekymret over, at der findes nye kemikalier og rester af sprøjtemidler så mange steder i vores grundvand. Der skal være tryghed om drikkevandet. Derfor har vi skruet op for kontrollen, og vi har fuld gang i en kortlægning af udfordringerne for vores drikkevand. Det er grundlaget for, at vi kan sætte målrettet ind for at beskytte vores drikkevand bedre, siger miljøminister Lea Wermelin.

Der er påvist rester af sprøjtemidler i 51 % af drikkevandsboringerne, der blev undersøgt i 2020, og der er registreret en overskridelse af kravværdien på 0,1 mikrogram per liter i knap 15 % af de undersøgte boringer. Ifølge GEUS er det især de to stoffer DMS (knap 33 %) og DPC (knap 26 %).

Det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur (NOVANA) overvåger vandmiljøets og naturens tilstand, og bidrager til, at Danmark opfylder de forpligtigelser, vi har i forhold til national lovgivning, EU-direktiver og internationale konventioner om overvågning af vandmiljø, natur og luft. Rapporterne udarbejdes af Aarhus Universitet, GEUS og Miljøstyrelsen og forventes at udkomme i deres endelig form i december. 

Yderligere oplysninger:
Lisa Ioannou, presserrådgiver, Miljøministeriet, mail: Obfuscated Email, tlf: 24771226

Pressekontakt til miljøministeren

Pressevagten: Tlf. +45 2091 5901
(kan ikke modtage SMS) 
Mail: Obfuscated Email