Knap 40 mio. kr. til nye naturinitiativer til lands og til vands

Publiceret 02-11-2021

Miljøministeren, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet afsætter nu midler til bl.a. privat urørt skov, indsatser for havmiljøet, corona-kompensation til lokale friluftsforeninger og naturprojekter for psykisk sårbare.

15 nye naturnationalparker, 30.000 ha ny urørt skov og stenrev, der skal hjælpe livet i havet. Arbejdet med at give dansk natur et historisk løft er i fuld gang. Og nu tages der igen nye skridt.

Regeringen og aftalepartierne bag Natur- og Biodiversitetspakken afsætter nemlig i alt 37,5 mio. kr. til nye initiativer, der skal forbedre biodiversiteten og samtidig bane vej for, at endnu flere danskere kommer ud i vores fælles natur. Pengene kommer b.la. fra puljen på 888 mio. kr. i Natur- og Biodiversitetspakken fra finansloven 2021.

- Naturen har brug for en hjælpende hånd både på land og til vands. Derfor har vi afsat et historisk højt beløb på dette års finanslov for at give naturen mere plads. Med aftalen her tager vi nye konkrete skridt med en vifte af initiativer, f.eks. naturgenopretning i Lillebælt og bidrag til et nyt marint forskningscenter for at få mere viden om havmiljøet. Men vi vil også sikre, at naturen er for alle. Derfor forlænger vi det succesfulde projekt ‘Frisk i naturen’, hvor psykisk sårbare inviteres med ud i naturen i samarbejde med SIND og landets kommuner, siger miljøminister Lea Wermelin.

 

Aftalepartierne udtaler:

Rasmus Nordqvist, naturordfører for SF
- Biodiversitetskrisen er allestedsnærværende. Det gælder i vores hav, det gælder på vores opdyrkede landområder, og det gælder i vores fælles skove. Derfor afsætter vi nu penge til en bred vifte af initiativer, der hjælper naturen på vej både til vands og til lands.

Zenia Stampe, miljøordfører for Radikale Venstre
- Jeg er især glad for, at vi sætter penge af til at fremme havmiljøet i Lillebælt og Køge bugt. Der er et enormt lokalt engagement begge steder for at skabe bedre havmiljø. I Lillebælt kæmper lokale for at skabe en marin naturnationalpark, og i Køge bugt kæmper de for at stoppe årtiers hårde udnyttelse af havmiljøet og genskabe stenrev. Det arbejde skal vi støtte op om ved at støtte konkrete projekter, men vi kommer også til at se mere overordnet på udnyttelsen af vores havområder, når vi skal diskutere havstrategi. Efter årtiers udnyttelse er det på tide, at vi lægger en mere overordnet plan for genopretning af vores havmiljø.

Peder Hvelplund, miljøordfører for Enhedslisten
- Naturen skal være for alle, også for de grupper, der kan have svært ved at komme derud på egen hånd. Derfor afsætter vi midler til at så psykisk sårbare ud i naturen. Derudover afsætter vi penge til at øge tilskudspuljen for de lodsejere, som er villige til at gøre nogle af deres skovområder urørte, hvilket også er en vigtig dagsorden for Enhedslisten.

Torsten Gejl, miljøordfører for Alternativet
- Det er godt, at vi er blevet enige om en række initiativer, der skal gavne vores natur - blandt andet havmiljøet, som er hårdt trængt mange steder. Vi skal sørge for, at der bliver flere steder i havet, hvor dyr og planter bedre kan udfolde sig. En stor del af de danske stenrev er forsvundet på grund af stenfiskeri tidligere. Det er godt, at vi nu ser på, om nogle af dem kan genskabes. De er små oaser i havet og stenrev bidrager til mangfoldigheden i havet.

Kasper Roug, miljøordfører for Socialdemokratiet
- Rapport efter rapport slår fast, at tusindvis af danske arter er i fare for helt at forsvinde, og derfor sætter vi nu ind med endnu flere vigtige initiativer, der skal hjælpe dansk natur på fode igen. Når vi giver en hånd til naturen, giver den også os langt mere spændende naturoplevelser, når vi besøger den.

 

Indsatser i aftalen:

Genopretning af natur i havet

Aftalepartierne er enige om at afsætte 5 mio. kroner til bl.a. Aarhus Universitet som bidrag til etablering af et nyt forskningscenter, der skal gøre os klogere på naturen under havoverfladen, der er under pres flere steder. F.eks. vil centret samle og dele viden om genetablering af stenrev, der skaber gemmesteder for småfisk og krebsdyr og dermed føde til større dyr som marsvin, sæler og fugle. Også projekter om ålegræsenge og om naturgenopretning, der kan gavne klimaet, bliver en del af forskningscentrets arbejde.

Lillebælt er et af de steder, hvor naturen er under pres, og derfor afsætter partierne også i alt 11 mio. kroner til stenrev eller en anden form for marin naturgenopretning til det trængte havmiljø i netop Lillebælt for at skabe flere levesteder for både dyr og planter under havoverfladen og styrke biodiversiteten. Der afsættes samtidig 3 mio. kr. ekstra til stenrev til formidling i Øresund.      

Tilskud til privat urørt skov

Derudover afsættes der 15 mio. kr. til at udlægge mere urørt skov på private arealer. Det betyder, at der nu bliver flere tilskudspenge at søge om for private skovejere, selskaber, fonde og foreninger, som er villige til at lægge deres private skove urørte. Og ifølge Miljøstyrelsen, der behandler ansøgningerne, har interessen blandt lodsejerne været stor i år.

Naturprojekter for psykisk sårbare

Et andet projekt, der har været en stor succes, er naturprojektet ’Frisk i naturen’, som Miljøstyrelsen og organisationen SIND står bag. Her inviteres sårbare borgere med psykiske lidelser med på eksempelvis naturvandringer langs stranden eller på fisketure ved rislende vandløb. Et tilbud, der har været i gang på forsøgsbasis i Frederikshavn Kommune siden 2012, og som sidste år fik tilført 500.000 kr. som led i den politiske aftale ’Sommer i naturen 2020’ mellem regeringen, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet for at sikre, at endnu flere danskere kommer ud i naturen. Dengang var målet inden for det første år at få mindst 350 borgere, der normalt ikke på egen hånd kommer ud i naturen, med ud under åben himmel, og allerede efter et halvt år var målet nået.

Projektet viser, at naturen rummer et enormt potentiale for den mentale sundhed. Derfor har aftalepartierne besluttet at afsætte 2 mio. kr. til SIND til at fortsætte projektet.

Corona-kompensation til lokale friluftsorganisationer

Der afsættes 3,5 mio. kr. til kompensation til lokale friluftsorganisationer, der er ramt af corona. Støtten går til lokalforeninger, som ikke har kunnet få støtte via andre af statens hjælpeordninger. Forsamlingsforbud, mistede medlemmer og aflyste arrangementer har presset små friluftsforeninger under corona-krisen. Selv relativt små tab rammer hårdt for en lille forening. Derfor får de nu en hjælpende hånd med en pulje på 3,5 mio. kr.


FAKTA: Udmøntning af 39,5 mio. kr.

  • Tilskud til privat urørt skov: 15,0 mio. kr.
  • Indsats for psykisk sårbare i naturen: 2,0 mio. kr.
  • Kompensation til friluftsorganisationer ramt af corona: 3,5 mio. kr.
  • Støtte til forskningscenter for marin naturgenopretning: 5,0 mio. kr. Centeret er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, DTU Aqua og Limfjordsrådet.
  • Supplerende midler til formidlingsstenrev i Øresund: 3,0 mio. kr.
  • Midler til stenrev eller anden marin naturgenopretning i Lillebælt: 11,0 mio. kr.

         I alt = 39,5 mio. kr.

Yderligere oplysninger:
Miljøministeriets pressevagt: tlf. 20915901

%MCEPASTEBIN%

Pressekontakt til miljøministeren

Pressevagten: Tlf. +45 2091 5901
(kan ikke modtage SMS) 
Mail: Obfuscated Email