Ny juridisk vurdering: Miljøministeren sætter Miljøstyrelsen til at genoptage sagsbehandlingen af importtilladelser af olieholdigt spildevand

Publiceret 28-06-2023
Miljø & Natur Industri

Miljøministeriet vurderer, at hovedformålet med behandling af importeret spildevand med lavt olieindhold er bortskaffelse. Efter en principiel stillingtagen til det EU-retslige grundlag for importen sætter miljøministeren nu Miljøstyrelsen til at genoptage sagsbehandlingen af eksisterende importtilladelser.

Miljøministeriet har udarbejdet en analyse med henblik på at tage principiel juridisk stilling til, om overførslen af olieholdigt spildevand med lavt olieindhold kan klassificeres som nyttiggørelse eller bortskaffelse efter EU-retten. I den forbindelse vurderer Miljøministeriet på baggrund af de foreliggende oplysninger, at hovedformålet med behandlingen af importeret spildevand med lavt olieindhold er bortskaffelse.

Miljøstyrelsen, som har afgørelseskompetencen i konkrete sager om import af affald, skal derfor genoptage sagsbehandlingen. Indtil denne er afsluttet vil de eksisterende tilladelser fortsat være gældende.

Det har miljøminister Magnus Heunicke i dag informeret Folketingets partier om.

Jeg har allerede bedt Miljøstyrelsen om at stoppe nye importtilladelser. Jeg har også bedt mit departement om at lave en juridisk analyse af, om der er tale om bortskaffelse eller nyttiggørelse af olieholdigt spildevand. Ministeriets overordnede juridiske vurdering er, at der er tale om bortskaffelse, mens Miljøstyrelsen i konkrete sager har vurderet, at der har været tale om nyttiggørelse. Med den her beslutning bliver det muligt at genoptage sagsbehandlingen af de eksisterende tilladelser, siger miljøminister Magnus Heunicke.

Det følger af import/eksport-bekendtgørelsen under Miljøbeskyttelsesloven, at afgørelseskompetencen i denne type sager ligger hos Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen skal også udarbejde et nyt administrationsgrundlag for sådanne importsager.

Administrationsgrundlag
Det er i udgangspunktet ikke tilladt at importere affald til bortskaffelse i Danmark med mindre afsenderlandet ikke har kapacitet selv, eller hvis det er farligt affald til bortskaffelse ved forbrænding.

Hvis der er tale om import af affald til nyttiggørelse, så giver EU's transportforordning mulighed for, at et land kan gøre indsigelse. For eksempel når en stor del af det importerede affald skal bortskaffes og kun en lille del kan nyttiggøres, og der samtidig er miljømæssige og/eller økonomiske betragtninger, der taler imod importen.

Miljøministeriet er efter dialog med EU's miljøkommissær og med EU-Kommissionens eksperter blevet oplyst om, at Danmark har mulighed for at gøre indsigelse mod import af olieholdigt spildevand til nyttiggørelse. I forlængelse heraf har Miljøministeren oplyst Folketinget, at Miljøstyrelsen fremadrettet vil gøre brug af den mulighed.

Som konsekvens af dette er Miljøstyrelsen nu i gang med at udarbejde et administrationsgrundlag, som kan bruges til at administrere indsigelsesmuligheden for import af affald til nyttiggørelse.

Fakta
- På baggrund af møde med EU's miljøkommissær i februar 2023 og yderligere analyse oplyser miljøministeren i april 2023, at ministeriet kan gøre indsigelse i lignende sager om import til nyttiggørelse af olieholdigt spildevand med lavt olieindhold efter reglerne i EU's transportforordning.

- I april 2023 igangsætter miljøministeren den juridiske analyse af, hvorvidt der er tale om nyttiggørelse eller bortskaffelse i sager om import af olieholdigt spildevand med lavt olieindhold.

- Der er blevet importeret olieholdigt spildevand fra Norge til rensning i Danmark gennem flere årtier.

Yderligere oplysninger
Miljøministeriets pressevagt (kan ikke modtage SMS) tlf.: +45 2091 5901