Afrapportering – Ekspertudvalg vedr. ammoniakreducerende tiltag

Afrapportering af NEC ekspertudvalg

19-10-2020

Et ekspertudvalg er kommet frem til en række forslag, der kan reducere ammoniakudledningen, som skader både natur og folkesundhed.

Et ekspertudvalg er kommet frem til en række forslag, der kan reducere ammoniakudledningen, som skader både natur og folkesundhed.

Danmark er forpligtet til at reducere ammoniakudledningen med 24 procent i 2020 i forhold til 2005 for at leve op til ammoniak forpligtigelsen i EU’s NEC-direktiv. 94 procent af ammoniakudledningen kommer fra landbruget. Omkring halvdelen kommer fra landbrugsjorde, mens den anden halvdel bliver udledt fra stalde og gylletanke. Ammoniak bidrager til luftforurening, som blandt andet øger risikoen for hjerte-kar-sygdomme og luftvejslidelser.

 • Miljøminister Lea Wermelin nedsatte i januar 2020 et ekspertudvalg til at se på tiltag til at reducere ammoniakudledningen. Ekspertudvalget har bestået af repræsentanter fra Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, SEGES, Dansk Agroindustri og Aarhus Universitet. Udvalget har foretaget faglige analyser og vurderinger af forskellige ammoniakreducerende tiltag, som inden for en kort tidshorisont, kan bidrage til at Danmark lever op til sine forpligtelser for ammoniak i EU’s NEC-direktiv. De faglige udredninger tæller blandt andet:
 • Krav om hyppig udmugning hos mink og høns.
   
 • Mindre råprotein i foder til slagtesvin og malkekvæg.
   
 • Øget anvendelse af teltoverdækning af gyllebeholdere.
   
 • En måneds forlængelse af perioden, hvor det som udgangspunkt er forbudt at udbringe flydende husdyrgødning.
   
 • En tilskudsordning til teltoverdækning af gyllebeholdere.
Læs publikation