Grøn trepart: 390.000 hektar landbrug omlægges til skov og natur

På denne side kan du læse mere om hvad aftalen fra Grøn trepart kommer til at betyde for vores miljø og natur.

Den grønne trepart har indgået en aftale om en massiv omlægning af det danske areal, som bl.a. indeholder en køreplan for, hvordan alle 109 vandområder får det godt, at Danmarks skovareal kan forøges med 40 procent, og at der skabes markant mere plads til naturen og biodiversiteten.

Skov, natur og biodiversitet

Treparten har besluttet at etablere "Danmarks Grønne Arealfond", som bliver motoren i arealomlægningen med udtagning af mere end 15 procent af den samlede landbrugsjord i Danmark. Det svarer til et areal, der er større end Fyn og Bornholm tilsammen, der omlægges fra landbrug til skov og natur. Med aftalen er der afsat 40 mia. kr., som bl.a. skal bidrage til at:

  • der rejses 250.00 hektar skov frem mod 2045
  • der udtages 140.000 hektar kulstofrige lavbundsjorde inkl. randarealer inden 2030
  • der igangsættes strategisk opkøb af jord bl.a. med henblik på kvælstofreduktioner og jordfordeling

Renere vandmiljø

Der er 109 vandområder i Danmark. I dag er 5 af dem i god økologisk tilstand, som betyder, at livet trives under havoverfladen. For at nå opnå god økologisk tilstand i alle danske vandområder er parterne blevet enige om en ambitiøs kvælstofindsats, som sikrer de nødvendige forudsætninger for, at livet kan vende tilbage i de danske fjorde.

Med kvælstofindsatsen forventes det, at mindst 2/3 af vandoplandene vil være i mål med de nødvendige indsatser senest i 2027. Det sker ved at skrue op for reguleringen for de markarealer, der ikke allerede er taget ud af drift og ved at øge spildevandsrensningen.

Aftaletekst

Regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne) og parterne i den grønne trepart (Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Fødevareforbundet NNF, Dansk Metal, Dansk Industri og Kommunernes Landsforening) har d. 24 juni 2024 indgået Aftale om et grønt Danmark. Aftalen vil udgøre det langsigtede grundlag for en historisk omlægning og omstilling af Danmarks arealer og af fødevare- og landbrugsproduktionen i Danmark.  

Læs hele aftaleteksten fra Grøn trepart her