Vandområdeplanerne

Miljøministeriet udvikler og arbejder med vandområdeplaner for at sikre et godt vandmiljø, så vi fortsat har rent vand i hanen, et rigt dyre- og planteliv og søer at bade i.

Vandområdeplanerne skal sikre god tilstand i vandmiljøet

Vandmiljøet er under pres herhjemme. Det er blandt andet udledning af spildevand og næringsstoffer, der truer vores vandmiljø. Derudover er mange naturligt snoede vandløb gennem tiden blevet rettet ud eller lagt i rør, hvilket også skaber forringede leveforhold for dyr og planter i vores søer og kystvande.

Miljøministeriet arbejder for at forbedre vandmiljøet og sikre renere vand i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand gennem vandområdeplanerne. Vandområdeplanerne er en samlet plan for, hvordan vi forbedrer det danske vandmiljø.

Målet med vandområdeplanerne er at:

  • Forbedre de fysiske forhold og give vandløb mere varierede løb
  • Reducere udledningen af næringsstoffer til de danske søer, fjorde og kyster
  • Forbedre tilstanden i søerne ved at reducere udledningen af fosfor
  • Reducere forurening fra blandt andet hjem uden kloak, renseanlæg og kloakoverløb.
  • Opretholde rent og rigeligt grundvand

I praksis betyder det blandt andet, at vi fjerner spærringer og restaurerer vandløb, etablerer nye vådområder, restaurerer søer, og at vi giver tilskud til at drive landbrug, der reducerer påvirkningen af vandmiljøet.

Eksempler på konkrete tiltag i Vandområdeplanerne 2021-2027

Hent planerne og andet materiale 

Vandområdeplanerne 2021-2027 består af en samling af dokumenter og bekendtgørelser som er samlet her:

Vandområdeplanerne (2021-2027)

Miljømålsbekendtgørelse

Indsatsbekendtgørelse

Sammenfattende redegørelse for vandområdeplaner 2021-2027

Retningslinjer for udarbejdelse af vandområdeplanerne 2021-2027

Høringsnotat

Arbejdsprogram For Vp3 2021 2027

Se oplysninger om vandmiljøets tilstand

MiljøGIS kan du se kort for vandområdeplanerne, herunder hvilke miljømål og indsatser der er for specifikke områder, vandløb, søer, kystvande og grundvandsforekomster.

På Vandplandata.dk finder du bagvedliggende data, der ligger til grund for vandområdeplanerne. 

Fra EU til danske vandområdeplaner

Vandområdeplanerne bygger på EU’s vandrammedirektiv fra 2000, hvor EU-medlemslandene har forpligtet sig til at skabe god tilstand i alle vandløb, søer, fjorde og kystnære områder, og i grundvandet. Det skal ske senest i 2027.

I regeringsgrundlaget Ansvar for Danmark fra 2022 fremgår det, at Danmark skal leve op til vandrammedirektivet. For at leve op til vandrammedirektivets mål udarbejder og gennemfører EU-medlemslandene vandområdeplaner og tilhørende indsatsprogrammer.

Der er udarbejdet vandområdeplaner og indsatsprogrammer for Danmarks fire vandområdedistrikter: Jylland og Fyn, Sjælland, Bornholm og et internationalt vandområdedistrikt.

Der er afsat i alt cirka 5,7 mia. kr. til indsatserne i tredje generation af vandområdeplanerne. Indsatserne er opdelt i et implementerings- og et udviklingsspor. I implementeringssporet iværksættes kendte, veldokumenterede indsatser. Udviklingssporet skal sikre grundlag for videre indsatser frem mod 2027, som skal fastlægges i 2024.

Læs mere om tidsplanen for god tilstand i vores faktaark om vandområdeplanerne

Læs mere finansieringen i vores faktaark om økonomi i vandområdeplanerne

 

30 års arbejde for vandmiljøet

Vandområdeplanerne løber over en seksårig periode, hvor de fungerer som ramme for forvaltningen af overfladevand og grundvand i Danmark. Den nuværende plan er tredje generation af vandområdeplanerne og bygger på mere end 30 års arbejde med at forbedre det danske vandmiljø.

Den gældende tredje generation af planer bygger på en forudgående høringsproces, et solid fagligt grundlag samt tidligere generationer af planer. Første generation af vandområdeplaner gjaldt fra 2009-2015, og anden generation gjaldt fra 2015-2021.

Læs mere om det faglige grundlag på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Find høringssvar til Vandområdeplanerne 2021-2027 i høringsværktøjet.

Find tidligere generationer af planer på Miljøstyrelsen hjemmeside.