Natur- og Miljøpolitisk Redegørelse 2024

Miljøministeren udgiver hvert fjerde år Natur- og Miljøpolitisk Redegørelse. Redegørelsen har til formål at give en kort og overordnet beskrivelse af tilstanden for Danmarks natur og miljø, samt beskrive det igangværende arbejde og regeringens politiske visioner på området. Regeringen Mette Frederiksen II tiltrådte i december 2022 og nærværende redegørelse fokuserer primært på denne regerings indsatser.

Redegørelsen kommer oven på en sommer, hvor vi har oplevet, at vores vand- og havmiljø har det ekstremt dårligt. Vi har set rekordstort iltsvind. Bunden i fjordene er et dynd af døde alger og fisk. Det har været en øjenåbner for mange danskere, og det bærer redegørelsen også præg af.

Redegørelsen er bygget op om fire overordnede temaer: Natur, forurening, cirkulær økonomi og klimatilpasning.

I redegørelsen fremlægger miljøministeren det, der arbejdes på for at sikre og styrke vores miljø og natur, samt miljøministerens politiske vision for det videre arbejde. Dette inkluderer eksempelvis etableringen af flere national- og naturnationalparker, marine
nationalparker og en samlet lov om natur og biodiversitet.

Regeringen vil arbejde hen imod et giftfrit miljø, hvor kemikalier produceres og anvendes på en måde, der beskytter miljøet, biodiversiteten samt de nuværende og kommende generationer mod skadelige kemikalier. Regeringen vil desuden fremlægge en PFAS handlingsplan, som skal afværge, inddæmme og oprense PFAS forurening i Danmark. Dertil arbejdes for et generelt EU-forbud mod PFAS så borgerne beskyttes mod PFAS i deres hverdag og miljø.

Herudover vil regeringen arbejde for, at affaldssektoren skal være klimaneutral i 2030 og at udsortere 80 pct. af dansk plastik fra forbrændingen i 2030, ligesom regeringen vil gennemføre en plasthandlingsplan med det mål at få nedbragt plastik i den danske natur.

Endelig vil regeringen sætte skub på kystbeskyttelse og beskytte byer og grundejere ifm. højtstående grundvand.

Det er vigtigt at understrege, at det skitserede i redegørelsen blot er de første skridt. Vi står foran en stor og kompleks opgave, og de kommende år kommer til at bære præg af sommeren 2023, hvor det blev tydeligt, at vores vand- og havmiljø har brug for handling nu. Hvis vi skal se resultater, er det vigtigt, at vi fortsætter det tætte samarbejde mellem det politiske niveau, borgerne i Danmark, erhvervslivet og interesseorganisationer på det natur- og miljøpolitiske område.

Redegørelsen dækker statslige initiativer, herunder fx dansk implementering af EU-lovgivning. De initiativer, der fremgår af redegørelsen, er udvalgt som eksempler på de større og væsentligste politiske initiativer under de fire temaer. Listen over initiativer udgør således ikke en udtømmende liste over regeringens arbejde på natur- og miljøområdet.

For flere detaljer om tilstanden i natur og miljø henvises til miljøtilstand.dk