Bred politisk aftale: Danmark forbyder udledning af scrubbervand fra skibe til havmiljøet

Regeringen har sammen med SF, LA, DD, K, EL, RV og ALT indgået en aftale om et forbud mod udledningen af såkaldt scrubbervand i det danske territorialfarvand

Udledningen af såkaldt scrubbervand fra skibe ud til 22 km fra de danske kyster bliver fra 1. juli 2025 forbudt ved lov. Det er indholdet af en ny politisk aftale, som regeringen og SF, LA, DD, K, EL, RV og ALT netop har indgået.

Skibe kan i dag bruge såkaldte åbne scrubbere for at rense den tunge bunkerolie, som de sejler på, for svovl ved at vaske røgen for herefter at udlede scrubbervandet direkte til havet. Det har medvirket til, at der er for høje niveauer af en række tungmetaller og tjærestoffer som bly, cadmium, anthracen og benz(a)pyren i havmiljøet.

Scrubbervand er en betydelig kilde til miljøfarlige stoffer i havmiljøet. Med aftalen vil udledningen af nikkel til havmiljøet kunne sænkes med op til 20 procent og udledningen af anthracen med 7 procent.

”Denne aftale er endnu et vigtigt skridt på vejen mod et bedre havmiljø. Scrubbervand udleder en række problematiske stoffer, som ophober sig på vores havbund og optages i havets fødekæder og ender i de fisk, vi spiser. Udledningen af miljøfarlige stoffer kommer fra mange forskellige kilder, men netop scrubbervand er en kilde, som vi har meget viden og data om, og derfor er jeg glad for, at vi nu sætter en stopper for forureningen med scrubbervand i det danske territorialfarvand,” siger miljøminister Magnus Heunicke.

Havområdet ud til 22 kilometer (12 sømil) svarer til det havområde, der efter havretskonventionen kan reguleres nationalt. Havområdet uden for de 22 kilometer reguleres efter internationale regler. Aftalepartierne er derfor også enige om, at Danmark skal arbejde for et lignende forbud i Østersøen og Nordsøen gennem de regionale havkonventioner HELCOM og OSPAR med henblik på regulering i regi af FN's Søfartsorganisation (IMO).

Med aftalen skal skibe fremover omstille til brug af enten lavsvovlsbrændstof eller lukkede scrubbere med nul udledning. Det betyder, at restproduktet fra den lukkede scrubber skal afleveres i havnenes modtagefaciliteter.   

Forbuddet mod udledningen af scrubbervand vil træde i kraft med en lovændring, som bliver fremsat i det kommende folketingsår. Forbuddet træder i kraft den 1. juli 2025 for skibe med åbne scrubbere. For skibe med lukkede scrubbere træder forbuddet i kraft den 1. juli 2029.

Læs aftaleteksten her.

Aftaleparterne udtaler:

Erling Bonnesen, miljøordfører for Venstre:

”Vi tager ansvar i arbejdet med at forbedre havmiljøet, der er under pres mange steder i og rundt om Danmark. Det kræver en indsats. Scrubbervandet fra røgrensningen på skibene skal i fremtiden ikke udledes indenfor 12 sømil grænsen. Samtidig vil vi også gennem det internationale samarbejde presse på for at flere lande vil gøre det samme, således at der kan gøres en større international indsats for at forbedre havmiljøet.”

Charlotte Bagge Hansen, miljøordfører for Moderaterne:

”Med den nye aftale om forbud mod udledningen af scubbervand er vi tættere på at sikre et sundere havmiljø. Forbuddet sikrer nemlig, at de problematiske stoffer fra scubbervandet ikke påvirker vores havmiljø og fisk. Derfor er jeg utrolig glad for den nye aftale, både for vores sundhed og for havmiljøets skyld.”

Marianne Bigum, havmiljøordfører for Socialistisk Folkeparti:

”Det er helt grundlæggende noget svineri, at de miljøfarlige stoffer, vi fjerner fra skibes bunkerolie og røggas, bare ledes ud i havet. Derfor er vi i SF glade for, at der nu bliver sat ind overfor udledningen af såkaldt scrubbervand, selvom vi mener, det burde gennemføres langt hurtigere.” 

Alexander Ryle, miljøordfører for Liberal Alliance:

“Fra 2029 skal det være helt slut med udledning af scrubbervand fra skibe i det danske havmiljø. I dag findes der teknologi, der gør det muligt at opsamle scrubbervand i opbevaringstanke i stedet for at udlede det i havet. Med denne aftale får vi flere skibe hen på den teknologi eller renere brændstoffer til gavn for havmiljøet. For Liberal Alliance har det været vigtigt at få skrevet ind i aftalen, at Danmark skal arbejde for et lignende forbud i Østersøen og Nordsøen.”

Hans Kristian Skibby, miljøordfører for Danmarks Demokraterne:

”I Danmarksdemokraterne ser vi det som et samlet politisk ansvar at forbedre vores havmiljø. Derfor glæder det os, når det lykkes at indgå brede politiske aftaler. I Danmarksdemokraterne kunne vi have ønsket os en længere indfasningsperiode samt konkrete planer for, hvordan aftalen skal udmøntes og kontrolleres i praksis. Når det er sagt, ser vi positivt på at få minimeret udledningen af scrubbervand, så vi dermed kommer et skridt på vejen til et bedre havmiljø.”

Mette Abildgaard, miljøordfører for Det Konservative Folkeparti:

”Dette er et fint lille skridt imod at passe bedre på vores havmiljø, men vi er smertelige bevidste om, at vi langtfra er i mål. Vi mener dog, at hvert et skridt tæller, og derfor bakker vi op om denne aftale, hvor Danmark følger trop med en lang række øvrige europæiske lande.”

Katrine Robsøe, miljøordfører for Radikale Venstre:

”Det kan være svært at forstå, at det er nødvendigt at lovgive mod noget så indlysende forkert som at udlede rensevand forurenet med tungmetaller og tjærestoffer ud i vores have, men i Radikale Venstre er vi glade for, at vi nu kan forbyde udledningen af vaskevand fra særligt de åbne scrubbere allerede i 2025. Men mens vi selvfølgelig er glade for den her aftale, så må det ikke fjerne fokus fra den helt store presfaktor på vores havmiljø – landbrugets massive udledning af kvælstof som må og skal reduceres, hvis vi skal gøre os forhåbninger om et hav i balance.”

Søren Egge Rasmussen, miljøordfører for Enhedslisten:

”Det er godt, at vi nu får sat ind imod skibes udledninger af giftige kemikalier og tungmetaller. Vores havmiljø er i dyb krise, og der er akut brug for at nedbringe alle de trusler, der slår økosystemerne ud af balance. Vi håber derfor, at regeringen også snart vil være med til at håndtere den allerstørste trussel mod vores smukke danske kystvande, landbrugets kvælstof.”

Sascha Faxe, miljøordfører for Alternativet:

”Vi er glade for at være med i aftalen om forbud mod skibes udledning af scrubbervand. Det er et vigtigt skridt, for at forbedre tilstanden i havmiljøet og bidrage til forpligtelserne i både vandramme- og havstrategidirektiverne.”

Anne Paulin, miljøordfører for Socialdemokratiet:

”Hvis vi skal sikre et bedre og renere havmiljø, skal vi sætte ind på mange fronter. Med aftalen om at forbyde udledning af scrubbervand, er jeg glad for at vi får sænket udledningen af tungmetaller til vores havmiljø.”

Fakta: 

  • International Council on Clean Transportation estimerede i 2020, at der udledes 68 mio. tons scrubbervand indeholdende tungmetaller og tjærestoffer indenfor 22 km fra kysten i Danmark. Det gør Danmark til det land i verden, hvor der udledes den sjettestørste mængde.
  • En ny analyse fra NIVA Danmark om det samlede menneskelige pres på de danske havområder, at miljøfarlige stoffer er den tredjestørste presfaktor for havmiljøet.

  • Irland, Tyskland, Norge, Spanien og Portugal har indført forbud mod at udlede scrubbervand i havne, fjorde og/eller indre vandveje, mens Frankrig og Belgien har forbud ud til 3 sømil, og Letland har forbud ud til 12 sømil.

-       

Yderligere oplysninger:

Presserådgiver Malena Chandrasekaran Pirasath, Miljøministeriet, tlf. 21 72 53 93.