Mere og bedre genanvendelse

I Miljøministeriet arbejder vi for sikre mere og bedre genanvendelse, så affaldet håndteres med mindst mulig miljøbelastning.

Vi skal blive bedre til at sortere vores affald for at opnå mere og bedre genanvendelse

Selvom man designer, producerer og forbruger efter cirkulære principper, opstår der stadig affald. Det er derfor regeringens målsætning at sikre mere og bedre genanvendelse. Borgere og virksomheder i Danmark genererede i 2021 cirka 12,3 mio. tons affald. Det dækker over affald fra blandt andet mad, emballage, tekstiler og elektronik. 47 procent blev indsamlet til genanvendelse, 27 procent blev indsamlet til anden endelig materialenyttiggørelse, 23 procent blev indsamlet til forbrænding og 4 procent blev indsamlet til deponering.

Fakta om genanvendelse

Genanvendelse er fx brugte flasker, der smeltes om, så glasset kan indgå i nye produkter eller brugt papir, der indgår i papirmasse for at blive til nyt papir.  Læs mere om genanvendelse på Miljøstyrelsens hjemmeside: Genanvendelse af affald - Miljøstyrelsen (mst.dk)

Genanvendelse af høj og lav kvalitet
Når affald ikke kan undgås, handler det om at håndtere det med mindst mulig miljøbelastning. En genanvendt råvare har en høj kvalitet, når det kan erstatte jomfruelige råvarer uden at skabe uønskede miljøeffekter eller forringe funktionen og værdien af det endelige produkt. Genanvendte råvarer i lav kvalitet kan fx stamme fra kompositmaterialer, der ikke umiddelbart kan skilles ad. Desuden kan noget affald være uegnet til genanvendelse på grund af problematiske kemikalier. Her kan genanvendelse føre til uønsket spredning af kemikalier til skade for miljø eller menneskers sundhed. Ændret design, øget sporbarhed og bedre affaldssortering fremmer genanvendte råvarer af høj kvalitet uden indhold af problematiske kemikalier.

Affaldssortering

I 2021 blev der indført strømlinet sortering af affald i Danmark. Det vil sige, at borgerne skal sortere affald på samme måde i hjemmet og på arbejdspladsen, uanset hvilken kommune de bor i.

Du kan læse mere om affaldssortering på mst.dk

Politiske aftaler og planer, der fremmer cirkulær økonomi

Miljøministeriets arbejde for at opnå mere og bedre genanvendelse i Danmark tager udgangspunkt i de følgende politiske planer, aftaler og anbefalinger på området: