Støjforurening

Miljøministeriet arbejder med at reducere støjforurening, blandt andet via et støjdirektiv og ved at fastsætte grænseværdier for en række støjkilder - som for eksempel trafik, vindmøller og virksomheder.

Miljøministeriet arbejder blandt andet med regulering af støj fra trafik.

Støj fra trafikken, vindmøller, virksomheder med mere kan være meget generende og for vejstøj er det dokumenteret, at ved langvarig udsættelse kan det være til skade for helbredet. Mange mennesker bor i områder med et højt støjniveau fra trafikken, hvor støjen er over, hvad der anses for sundhedsmæssigt tilfredsstillende. Den seneste landsdækkende kortlægning viser, at der i Danmark er cirka 725.000 boliger belastet med støj over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for vejstøj, og der ses desværre ikke en faldende tendens. Dette skyldes blandt andet stigende trafik samt flere boliger og mennesker i de større byer med størst støjbelastning.


Ministeriets rolle

Miljøministeriet arbejder med regulering af støj fra trafik, virksomheder, vindmøller, hurtigfærger samt støj fra forsvarets aktiviteter og fritidsaktiviteter som motorsport og idrætsanlæg. Ministeriet fastlægger kriterier og grænseværdier, der indgår i reguleringen af støj, som skal sikre, at gener for naboer til støjkilder begrænses, herunder at planmyndighederne placerer boliger hensigtsmæssigt i forhold til støjkilderne.
Som følge af et støjdirektiv skal trafikmyndigheder, som for eksempel kommuner, Vejdirektoratet og Banedanmark kortlægge støjen og udarbejde handlingsplaner hvert femte år. Handlingsplanerne er myndighedernes redskab til at reducere støjen. Miljøstyrelsen har samlet de gældende planer på denne side.