Jordforurening

Jordforurening kan være skadeligt. Miljøministeriet står for reguleringen af jordforurening, herunder regler om hvordan forurenede arealer skal håndteres, samt regler om bortskaffelse og anvendelse af jord.

Jordforurening kan eksempelvis skyldes uheld med miljøfremmede stoffer i industrien eller oliespild fra olietanke.

Jordforurening kan være skadeligt for planter, dyr og menneskers sundhed og kan sprede sig til det nærliggende miljø og til grundvandet. Det er derfor vigtigt at forebygge, fjerne eller begrænse jordforurening.

Ministeriets rolle

Miljøministeriet har ansvaret for jordforureningsloven, der regulerer jord, der på grund af menneskers påvirkning, kan have en skadelig virkning på natur, miljø og menneskers sundhed. Det kan eksempelvis være jordforureninger, der skyldes uheld med miljøfremmede stoffer i industrien, oliespild fra olietanke eller tidligere nedgravede kemikalier på gamle lossepladser.

Jordforureningsloven er med til at forebygge, fjerne eller begrænse jordforurening. Loven dækker blandt andet regler over bortskaffelse og anvendelse af jord, håndtering af forurenede arealer samt kortlægning af jordforureninger, når der ikke er en forurener til at betale for oprensning.

Jord, der er påvirket af jordbrugsmæssig spredning af slam, gødning og sprøjtemidler, er ikke omfattet af reglerne i jordforureningsloven.

Jordforureningsloven

Find jordforureningsloven på Retsinformation.dk.

Hvem har ansvaret? Miljømyndighederne skal forfølge princippet om, at forureneren betaler, når der opdages en jordforurening. Først når der ikke er en forurener til at betale, overgår forurenede arealer til den offentlige indsats, som regionerne står for.
Regionernes indsats er fokuseret mod de arealer, hvor jordforureningen udgør en risiko for drikkevand, overfladevand, natur eller mennesker, hvis der er eksempelvis er boliger eller børneinstitutioner i området.
Regionernes arbejde med jordforurening består af flere faser, hvor regionerne opsporer, kortlægger, undersøger og renser op, hvis forureningen udgør en risiko.

Generationsforureninger

Regionerne har i 2020 udpeget ti af Danmarks største jordforureninger som generationsforureninger. Generationsforureninger er de mest omfattende og dyreste jordforureninger, hvilket ofte også gør dem komplekse at håndtere. Cheminovas gamle fabriksgrund, Høfde 42 og Kærgaard klitplantage er eksempler på områder, der er kategoriseret som generationsforureninger Med finansloven for 2021 blev der afsat 630 millioner kroner til undersøgelse og oprensninger fra 2021 til 2025. 

Læs mere om generationsforureningerne.