Vedvarende energi

Miljøministeriet understøtter udbygningen af vedvarende energi og er ansvarlig for reglerne inden for miljøvurdering af vedvarende energiprojekter.

Sol- og vindenergi er vedvarende energikilder

Vedvarende energi er en samlet betegnelse for CO2-neutrale teknologier, der adskiller sig fra kul og andre fossile brændsler. Det kan eksempelvis være vindenergi, solenergi, bioenergi og geotermisk energi. Brugen af vedvarende energikilder skal bidrage til at reducere Danmarks udledning af drivhusgasser og skal bidrage til at gøre Danmark uafhængig af fossil energi. Miljøministeriet understøtter udbygningen af vedvarende energi og varetager natur- og miljøinteresserne på land og i havet, så der i forbindelse med udbygning af vedvarende energikilder tages hensyn til natur og miljø.

Miljøministeriets rolle

Indsatsen for udbygning af vedvarende energi er forankret i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, og Miljøministeriet bidrager til arbejdet som ansvarlig for dansk lovgivning og EU-forpligtelser på natur- og miljøområdet. Miljøministeriet er desuden ansvarlig for EU's miljø- og naturdirektiver, mens Miljøstyrelsen er miljøvurderingsmyndighed og dermed ansvarlig for miljøtilladelser til en række vedvarende energiprojekter.

Klimaaftale om grøn strøm og varme

Med Klimaaftale om grøn strøm og varme fra juni 2022 er der sat politiske ambitioner for udbygningen af vedvarende energi, der skal firedoble energiproduktionen på land, og som også giver mulighed for en femdobling af havvindmøllestrøm. Aftalen er indgået af den tidligere regering (Socialdemokratiet), Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne.

Miljøvurderingssager


Miljøministeriet har det overordnede ansvar for reglerne, der vedrører miljøvurdering af planer, programmer og projekter, også inden for vedvarende energiprojekter.


Det er EU’s miljøvurderingsdirektiver, der sætter rammerne for miljøvurderingsreglerne, og som blandt andet indbefatter, at visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet skal vurderes. Reglerne skal sikre et højt beskyttelsesniveau af miljøet og skal desuden bidrage til, at miljøhensyn allerede tænkes ind fra start. Det vil sige ved udarbejdelsen af planer og programmer, og når der skal gives tilladelse til nye projekter.


Miljøministeriet er ansvarlig for Espoo-konventionen, hvor Danmark har forpligtiget sig til at vurdere virkningerne fra projekter, herunder vedvarende energiprojekter, som kan påvirke miljøet på tværs af landegrænser.

Vejledninger til miljøvurderingsloven

Der er udarbejdet to vejledninger til loven om henholdsvis miljøvurdering af konkrete projekter og miljøvurdering af planer og programmer. Vejledningerne er juridiske vejledninger og bygger på lovens forarbejder, dansk nævns- og domspraksis, de EU-direktiver, som loven implementerer, EU-Domstolens praksis og EU-Kommissionens vejledning til direktiverne. Vejledningerne findes på Retsinformation: