Sprøjtemidler

Miljøministeriet arbejder med lovgivning om sprøjtemidler, både til privat og professionel brug. Formålet er at sikre, at der anvendes så lidt som muligt, og at det er de mindst belastende midler, der bruges.

Miljøministeriet arbejder med lovgivning om sprøjtemidler

Sprøjtemidler er bekæmpelsesmidler, der beskytter planter mod ukrudt, sygdomme og skadedyr. Der er stor forskel på sprøjtemidlerne, deres anvendelse og den risiko de udgør for mennesker og miljø. Derfor skal hvert enkelt middel være godkendt af Miljøstyrelsen, før det kan anvendes i Danmark. Der gælder desuden forskellige regler for salg og anvendelse af sprøjtemidler, alt efter om det er til privat eller professionel brug.

Miljøministeriet arbejder med lovgivningen på området, både nationalt og i EU. Herunder kan du læse mere om

 

Den nationale Sprøjtemiddelstrategi 2022-2026

Sprøjtemiddelstrategi 2022-2026 er Danmarks handleplan inden for bæredygtig anvendelse af sprøjtemidler. Et af strategiens formål er at mindske sprøjtemidlers belastning af sundhed, natur og miljø. Målet er at nå en rekordlav belastning blandt andet ved brug af præcisionssprøjtning, fremme af økologi og målrettet kontrol. Der skal anvendes så få sprøjtemidler som muligt, og de sprøjtemidler, der anvendes, skal være de mindst belastende. Belastningen opgøres ud fra, hvilken effekt sprøjtemidlet har på mennesker og miljø, og hvor meget der anvendes af det pågældende middel.

Godkendte sprøjtemidler pålægges en afgift fastsat efter, hvor miljø- og sundhedsskadelig det enkelte sprøjtemiddel er. Med den nye sprøjtemiddelstrategi er det besluttet, at afgiften skal være endnu mere afhængig af sprøjtemidlets miljø- og sundhedsskadelige egenskaber. Det vil sige, jo mere miljø- og sundhedsskadeligt, jo højere afgift. Afgiften giver jordbrugerne et økonomisk incitament til at anvende de mindst belastende sprøjtemidler.

Bred aftale

Miljøministeriet står bag udarbejdelsen af Sprøjtemiddelstrategi 2022-2026, som er politisk vedtaget. Bag Sprøjtemiddelstrategi 2022-2026 står et bredt flertal i folketinget. Aftalen blev indgået af den daværende regering (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kristendemokraterne.

Sprøjtemiddelstrategi 2022-2026 er Danmarks handleplan for at leve op til EU’s Rammedirektiv for bæredygtig anvendelse af pesticider. Sprøjtemiddelstrategi 2022-2026 afløser Pesticidstrategi 2017-2021.

Miljøministeriet samarbejder med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri på sprøjtemiddelområdet.

Nationalt forbud mod anvendelse af visse sprøjtemidler på bl.a. fortove og fliser

I 2022 blev der vedtaget et forbud mod anvendelse af de sværest nedbrydelige sprøjtemidler på fortove, fliser, grus, parkeringsarealer og lignende arealer.

På denne type arealer er det øverste jordlag gravet væk, og der er derfor er en særlig risiko for, at sprøjtemidler kan sive ned i grundvandet. Fra 2023 blev det forbudt at købe midlerne til ovenstående formål, og fra 2024 er det helt forbudt at sprøjte med disse midler på blandt andet fliser og fortove. Sprøjtemidler med stoffet glyphosat er eksempelvis omfattet af forbuddet. Flere oplysninger om forbuddet kan findes her:

Nu kommer der sprøjteforbud på fortove og terrasser

Fælles europæisk regulering af sprøjtemidler

Miljøministeriet deltager i udviklingen og implementeringen af den fælles europæiske regulering af sprøjtemidler.

De vigtigste forordninger i EU om regulering af sprøjtemidler inkluderer:

  • Pesticidforordningen. Pesticidforordningen er baggrunden for, at pesticidaktivstoffer skal godkendes på EU-niveau, mens de enkelte medlemslande står for at godkende pesticidmidler til nationalt brug. Forordningen trådte i kraft i 2011. Læs mere her: Pesticidforordningen
  • Rammedirektivet for bæredygtig anvendelse af pesticider. Direktivet indeholder forskellige krav til bæredygtig anvendelse af pesticider. Alle EU-lande skal udarbejde en handlingsplan, der lever op til disse krav, hvor sprøjtemiddelstrategien 2022-2026 er Danmarks nuværende handlingsplan på området. Læs mere her: Rammedirektiv for bæredygtig anvendelse af pesticider
  • Statistikforordningens målsætning er at skabe overblik over salg og anvendelse af sprøjtemidler, både på EU-niveau og på nationalt plan. Læs mere her: Statistikforordningen