Naturnationalparker

Der er udpeget 15 kommende naturnationalparker, og flere kan være på vej. Naturnationalparkerne er blandt de centrale tiltag, der skal hjælpe biodiversiteten i Danmark på rette vej igen.

I naturnationalparkerne får naturen i højere grad lov til at udvikle sig på egne præmisser.

15 statsejede naturområder rundt omkring i Danmark er blevet udvalgt til naturnationalparker. Naturnationalparkerne styrker natur og biodiversitet, ved etablering af store sammenhængende naturområder, hvor naturen i højere grad end i dag kan udvikle sig på egne præmisser.

Læs mere om de forskellige naturnationalparker

På Naturstyrelsens hjemmeside kan du læse meget mere om de enkelte Naturnationalparker: Naturnationalparker (naturstyrelsen.dk)

Sammenlagt vil de 15 besluttede naturnationalparker brede sig over et areal på cirka 25.000 hektar. Det svarer til knap halvdelen af Bornholm. Ifølge regeringsgrundlaget ’Ansvar for Danmark’ (2022) kan der udpeges op til fem yderligere områder, hvor der kan etableres naturnationalparker.

Aftaler om naturnationalparker

I regeringsgrundlaget fremgår det at:

De 15 besluttede naturnationalparker skal gennemføres, idet lokale kommunalbestyrelser/byråd involveres i parkernes gennemførsel og fremtidige drift. Dispensationsmuligheden fra dyrevelfærdsloven skal evalueres, så dyrevelfærden sikres i naturnationalparkerne.

Der skal etableres lokale bestyrelser med relevant deltagelse efter inspiration fra organiseringen af de fem nationalparker. Der kan udpeges yderligere op til fem områder, hvor der kan etableres naturnationalparker

Andre relevante aftaler om naturnationalparker:

 

Forberedelse af naturnationalparkerne

Kommuner, interesseorganisationer, forskere, eksperter og lokalsamfund indgår i arbejdet med naturnationalparkerne.

Der er nedsat en national videnskabelig arbejdsgruppe og en national arbejdsgruppe for interessenter. Grupperne medvirker til at sikre, at naturnationalparkerne bliver etableret på det bedste videnskabelige grundlag, og at interessenter bliver inddraget.

Der nedsættes bestyrelser for alle kommende naturnationalparker. Bestyrelserne erstatter de tidligere lokale projektgrupper for naturnationalparkerne. Organisationerne i de lokale projektgrupper er blevet inviteret til at indstille medlemmer til bestyrelserne.

Læs mere om proces og organisering af arbejdet med naturnationalparkerne her

Læs om etableringen af de 15 naturnationalparker her

Friluftsliv

Udover at gavne biodiversiteten vil naturnationalparkerne give besøgende en masse nye og spændende naturoplevelser samt muligheder for at dyrke friluftslivet.

Miljøministeriet lancerede i foråret 2021 en aftale om Principper for natur og friluftsliv i naturnationalparker sammen med Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet. Aftalen skal bane vejen for, at natur og friluftsliv kan gå hånd i hånd i de kommende naturnationalparker.

Læs aftalen om Principper for natur og friluftsliv i naturnationalparker

Hvad er en naturnationalpark?

En naturnationalpark er et større, sammenhængende naturområde, hvor naturen i højere grad får lov til at udvikle sig på naturlige præmisser. Der drives ikke landbrug eller skovbrug, og skoven henlægges som urørt skov.

Områdernes naturlige hydrologi søges genskabt, så småsøer, vandhuller og moser vil komme tilbage i landskabet.

Dermed opfylder naturnationalparkerne fire ud af fem anbefalinger til at genoprette biodiversiteten på land i Danmark fra en række danske eksperter. Anbefalingerne er udgivet af det danske IPBES-kontor (The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services).

I naturnationalparkerne kan der udsættes store græssende dyr, som skal være med til at skabe grundlaget for en vildere natur. De græssende dyr er en vigtig brik i økosystemet og for biodiversiteten, fordi de med deres græsning, vandring, bid og skrab på træer og buske er med til at skabe og vedligeholde en varieret natur med mange levesteder for dyr, planter og svampe.

Alle disse tiltag skal hjælpe en mere varieret natur på vej i naturnationalparkerne.

På Naturstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om dyrevelfærd, biodiversitet, hegn og friluftsliv mv.: Ofte stillede spørgsmål om naturnationalparker - Naturstyrelsen