Syv kommuner får flere penge til at beskytte drikkevandet

Regeringen og aftalepartierne bag FL24 afsætter yderligere 23,5 mio. kr. til at sikre kvaliteten af drikkevand. Det betyder, at Horsens, Aarhus, Thisted, Brønderslev, Holbæk, Assens og Kolding nu får bedre mulighed for at beskytte de arealer, hvor der vurderes at være en særlig risiko for forurening af drikkevandet med pesticider og nitrat. Derudover gives der tilskud til at etablere nye kildepladser, og til at udvide drikkevandsbeskyttelsen omkring allerede eksisterende.

Regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2024 afsætter nu yderligere 23,5 mio. kr. til Drikkevandsfondens to tilskudspuljer. Midlerne kommer oven i de 33,9 mio. kr., der allerede er afsat på finansloven og fordeler sig på henholdsvis 22,7 mio. kr. til puljen til medfinansiering af drikkevandsbeskyttelse og 0,8 mio. kr. til puljen til lukning af ubenyttede brønde og boringer. Det betyder, at alle tilskudsberettigede drikkevandsprojekter kan opnå tilsagn i 2023.

”De penge, vi nu sætter af til Drikkevandsfonden, beskytter vores drikkevand og miljø. For vores drikkevand er en livsvigtig naturressource, som vi skal passe på, så vi sikrer, at vi også i fremtiden har noget af verdens reneste drikkevand,” siger miljøminister Magnus Heunicke.

Der har i år været stor interesse for Drikkevandsfondens to tilskudspuljer. Begge puljer har modtaget ansøgninger langt over den afsatte tilskudsramme i 2023.

”Derfor er jeg glad for, at vi i Finanslovsaftalen for 2024 samtidigt afsætter yderligere 23,5 mio. kr. til Drikkevandsfonden i år,” siger miljøminister Magnus Heunicke.

Med de ekstra penge sikrer regeringen og aftalepartierne, at alle tilskudsberettigede projekter kan opnå et tilsagn i 2023.

Beskyttelse af jord over grundvandsmagasiner

I den ene pulje kan kommuner og vandforsyninger søge om penge til at beskytte jorden over grundvandsmagasiner. Projekterne, som drikkevandsfonden støtter, spænder bredt. Der er blandt andet givet tilsagn til et beskyttelsesprojekt på Endelave. Især på de små øer kan der være problemer med at skaffe rent vand til borgerne, hvis grundvandet bliver forurenet. På de små øer, er der få vandforbrugere til at betale regningen for drikkevandsbeskyttelse, og det hjælper tilskud fra Drikkevandsfonden til, så det ikke koster vandforbrugerne ekstra.

Derudover gives der tilskud til at etablere nye kildepladser, og til at udvide drikkevandsbeskyttelsen omkring allerede eksisterende. De konkrete kommuner, hvor der kommer mere beskyttelse af drikkevandet, er Horsens (Endelave), Århus, Thisted, Brønderslev, Holbæk, Assens og Kolding.

Lukning af ubenyttede brønde og boringer

Drikkevandfondens anden pulje går til at lukke ubenyttede brønde og boringer, de såkaldte ”spøgelsesbrønde,” der tidligere er brugt til at skaffe drikkevand til dyr og mennesker. De gamle brønde står nu ubrugte hen, og mange af dem er ikke lukket forsvarligt. Det betyder, at der eksempelvis kan sive sprøjtemidler ned i grundvandet.

Fakta

Det blev på Finanslovsaftalen for 2022 besluttet at afsætte 170 mio. kr. i perioden 2022-2025 til en drikkevandsfond. På Finanslovsaftalen for 2024 er der afsat yderligere 23,5 mio. kr. (2023-pl) til Drikkevandsfonden i 2023.

Der er afsat følgende til de to tilskudspuljer:

Pulje til medfinansiering af drikkevandsbeskyttelse

2022

2023

2024

2025

Bevilling 2022

29,9 mio. kr.

32,0 mio.kr.

29,5 mio. kr.

14,3 mio. kr.

Ny bevilling

 

22,7 mio. kr.

 

 

Ansøgt beløb

90,3 mio. kr.

60,5 mio. kr.

-

-

 

Pulje til sløjfning af brønde- og boringer

2022

2023

2024

2025

Bevilling 2022

1,8 mio. kr.

1,9 mio. kr.

1,9 mio. kr.

0

Ny bevilling

 

0,8 mio. kr.

 

 

Ansøgt beløb

3,3 mio. kr.

3,3 mio. kr.

-

-

 

Tilskud til målrettet drikkevandsbeskyttelse

Syv ansøgere får tilskud i 2023, hvoraf fire af ansøgningerne ikke ville have fået tilsagn uden de ekstra midler.

Projekterne er f.eks.

  • I Thisted vil de beskytte arealer, hvor de vurderer, at der er en særlig risiko for forurening af drikkevandet med pesticider og nitrat.
  • I Brønderslev etableres en ny kildeplads, som erstatning for et nedlagt vandværk og som er med til at fremtidssikre forsyningsstrukturen, så der kan sikres rent drikkevand til borgerne.

Tilskud til sløjfning af brønde og boringer

  • Der er samlet søgt om tilskud til sløjfning af 222 brønde. Forventningen er, at 165 brønde lever op til kriterierne.
  • Alle tilskudsberettigede ansøgninger får nu tilsagn.
  • Der forventes at blive givet tilsagn til ca. 40 ekstra brønde, som den private lodsejer ellers selv skulle have betalt for sløjfning af.